Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Prorektor prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

 
hanna_godlewska-majkowska.jpg

Prorektor do spraw współpracy z otoczeniem
prof. dr hab. Hanna Godlewska-MajkowskaWykształcenie

1984 – dyplom magistra ekonomii

1991 – stopień doktora nauk ekonomicznych, geografia ekonomiczna

2000 – stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

2015 – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych    

Kariera zawodowa

1999–2006 wicedyrektor Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
2006–2016 wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

2014 – kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa

2012–2015 kierownik XIII edycji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Długoletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych

Prowadzone zajęcia:

132160-0174  Finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
120830-0174
Gospodarka regionalna i lokalna
238631-1135
Green Project Funding
220500-0174  
Przedsiębiorczość
220509-0174  
Przedsiębiorczość (e-learning)
236389-0174  
Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE – aspekt przestrzenny (e-learning)
221470-0174  
Zarządzanie operacyjne

Zainteresowania zawodowe:

 • lokalizacja przedsiębiorstw
 • przedsiębiorczość regionalna
 • atrakcyjność inwestycyjna  i konkurencyjność regionów
 • marketing terytorialny
 • źródła sukcesu i zagrożeń MSP
 • organizacje inteligentne w MSP
 • zarządzanie finansami JST

Funkcje i godności

 • przewodnicząca komisji ds. rozwoju badań naukowych w KNoP (do końca roku akademickiego 2011/2012)
 • wiceprzewodnicząca komisji ds. rozwoju badań naukowych w KNoP (od roku 2012/2013)

Ważniejsze publikacje (Selected publications):

 • H. Godlewska-Majkowska K. Sobiech-Grabka, P. Nowakowski, Green project funding, CeDeWu, Warszawa 2015
 • H. Godlewska-Majkowska, Rola ryzyka lokalizacyjnego w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów (Role of location risk in modeling of regional investment attractiveness), Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2015 nr 3, s. 30-44
 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Regionalne grupy strategiczne jako instrument analizy lokalizacji przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego (Regional strategic groups as instrument of location analysis basing on example of automotive industry), Europa Regionum, 2014, t. 20, s. 127-147
 • H. Godlewska-Majkowska, Ryzyko lokalizacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Location risk in business management), in: Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce (Risk of business location in Poland), ed. K. Kuciński, CeDeWu, Warsaw 2014.
 • H. Godlewska-Majkowska, A. Buszko (ed.); Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Oficyna Wydawnicza (Determinants of the bioeconomy development on example of the Warmińsko-Mazurskie voivodeship), SGH (Warsaw School of Economics), Warsaw 2014.
 • H. Godlewska-Majkowska (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej (Investment attractiveness of Polish regions in European Union context), Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa (Studies and Analysis of the Institute of the Enterprise), SGH (WSE), Warsaw 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, Wybór lokalizacji dla projektów inwestycyjnych (Choice of location for investment projects), in: Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych (Preparation and evaluation of investment projects), ed. A. Kałowski and J. Wysocki, SGH (WSE), Warsaw 2013, 187-214.
 • H. Godlewska-Majkowska, Lokalizacja przedsiębiorstw w gospodarce globalnej (Location of enterprises in global economy), DIFIN, Warsaw 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, Regionalny rynek inwestycyjny a przedsiębiorczość (Regional investment market and entrepreneurship), Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (Enterprise Science Quarterly), No. 1 (24), July-September 2013, 15-29. 
 • H. Godlewska-Majkowska, Polish regions and Their Investment Attractiveness in the EU, in: POLAND Competitiveness Advantages 2013. National and Regional Dimensions, M. Weresa (editor), WSE, Warsaw 2013, 299-316.
 • H. Godlewska-Majkowska (ed), Potrzeby informacyjne przedsiębiorców. Rola instytucji publicznych w tworzeniu zintegrowanych ofert informacyjnych dla przedsiębiorców, (Information needs of entrepreneurs. The role of public institutions in creation of integrated information offers for entrepreneurs), ZPWiM (The Union of Warsaw and Mazovia Employers), Warsaw 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, H. Kałuża, A. Ginter, Dobre praktyki w zarządzaniu informacją (Good practices in information management), in: Inteligentne organizacje - dystrybucja wiedzy, kompetencje pracowników, miejsce na rynku (Smart organizations - distribution of knowledge, competence of employees, market place), ed. H. Godlewska-Majkowska, ZPWiM (The Union of Warsaw and Mazovia Employers), Warsaw 2013, 52-74.
 • H. Godlewska-Majkowska, Polskie regiony na mapie atrakcyjności inwestycyjnej (Polish regions on the map of investment attractiveness ), in: Kryzys i co dalej (Crisis and what next), ed. I. Lichniak, SGH (WSE), Warsaw 2012, 167-193
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, Odnawialne źródła energii jako czynnik zmian strukturalnych w polskim rolnictwie (Renewable energy sources as factor of structural changes in the Polish agriculture), in:  Zielona energia (Green energy), ed. D. Niedziółka, CeDeWu, Warsaw 2012, 223-258.
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych (Investment attractiveness of Polish regions as a source of entrepreneurial competitive advantages), ed. H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa (Studies and Analyses Institute for Enterprise), SGH (Warsaw School of Economics) 2012.
 • H. Godlewska-Majkowska, Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Polski (Investment potential of Polish rural areas), Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (Business Administration Quarterly), No. 2 (23), April- June 2012, 5-30.
 • H. Godlewska-Majkowska, Regionalny układ gospodarki (Regional economic system), in: Polska w Unii Europejskiej. Zarys geograficzno-ekonomiczny (Poland in the European Union. The Outline of geo-economic), ed. I. Fierla, PWE (Polish Economic Publisher), Warsaw 2011, 156-176.
 • H. Godlewska-Majkowska, Rolnictwo i rybołówstwo w: Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej ( Agriculture and fishery, in: The economic geography of the European Union), ed. I. Fierla, PWE (Polish Economic Publisher), Warsaw 2011, 154-186.
 • H. Godlewska-Majkowska, Kapitał społeczny w polskich regionach (Social capital in Polish regions, in: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego (Polish regional economy against the global economic crisis) ed. Z. Strzelecki, SGH (WSE), Warsaw 2011, 279-298.
 • H. Godlewska-Majkowska, Kształcenie menedżerów miast (Education of city managers, in: Miasto jako analog przedsiębiorstwa (The city as the analogue of the enterprise), ed. K Kuciński, SGH (WSE), Warsaw 2011, 119-127.
 • H. Godlewska-Majkowska, Przedsiębiorczość indywidualna a cechy społeczno-demograficzne przedsiębiorców (Individual entrepreneurship and socio-demographic characteristics of entrepreneurs), in: Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce (Determinants of the entrepreneurship development in Poland), ed. I. Lichniak, SGH (WSE), Warsaw 2011, 215-244.
 • Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce (Investment attractiveness and regional entrepreneurship in Poland), ed. H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, (Studies and Analyses of the Institute of the Enterprise), SGH (WSE), Warsaw 2011.
 • H. Godlewska-Majkowska, Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów w obliczu kryzysu (Investment attractiveness of Polish regions in face of the crisis), in: Oblicza kryzysu a polskie regiony (Faces of the crisis and Polish regions), eds. Z. Strzelecki and P. Legutko-Kobus, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministry of the Regional Development), Warsaw 2010, 25-42.
 • Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007 (Innovation as the growth factor of investment attractiveness of Polish regions from 2002 to 2007), ed. H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa (Studies and Analyses of the Institute of the Enterprise), SGH (WSE), Warsaw 2010.
 • H. Godlewska-Majkowska, I. Lichniak, Międzynarodowe centra usług w Polsce (International service centres in Poland), in: Serwicyzacja polskiej gospodarki (The servicisation of Polish economy), ed. I. Lichniak, SGH (WSE), Warsaw 2010, 148-162.
 • H. Godlewska-Majkowska, Zróżnicowanie przestrzenne tworzenia gospodarki usług w Polsce, (Spatial differentiation of service economy creation in Poland), in: Serwicyzacja polskiej gospodarki (The servicisation of Polish economy), ed. I. Lichniak, SGH (WSE), Warsaw 2010, 235-254.
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych (Investment attractiveness of Polish regions and  formation of local and regional economic specializations), ed. H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, (Studies and Analyses of the Institute of the Enterprise), SGH (WSE), Warsaw 2009.
 • H. Godlewska-Majkowska, Produkcja rolna (Agricultural production) in: Geografia ekonomiczna (Economic geography), ed. K. Kuciński, Wolters Kluwer business, Warsaw 2009,  227–261.
 • H. Godlewska-Majkowska, Produkcja przemysłowa (Industrial production), in: Geografia ekonomiczna (Economic geography), ed. K. Kuciński, Wolters Kluwer business, Warsaw 2009, 262–295.

 

Ważniejsze publikacje elektroniczne
 
Polish Information and Foreign Investments Agency

 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, D. Turek: Regional Investment Attractiveness 2015, Dolnośląskie voivodship, Warszawa 2015.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, D. Turek: Regional Investment Attractiveness 2015, Kujawsko-pomorskie voivodship, Warszawa 2015.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, D. Turek: Regional Investment Attractiveness 2015, Lubelskie voivodship, Warszawa 2015.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, D. Turek: Regional Investment Attractiveness 2015, Lubuskie voivodship, Warszawa 2015.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, D. Turek: Regional Investment Attractiveness 2015, Łódzkie voivodship, Warszawa 2015.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, D. Turek: Regional Investment Attractiveness 2015, Małopolskie voivodship, Warszawa 2015.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, D. Turek: Regional Investment Attractiveness 2015, Mazowieckie voivodship, Warszawa 2015.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, D. Turek: Regional Investment Attractiveness 2015, Opolskie voivodship, Warszawa 2015.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, D. Turek: Regional Investment Attractiveness 2015, Podlaskie voivodship, Warszawa 2015.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, D. Turek: Regional Investment Attractiveness 2015, Pomorskie voivodship, Warszawa 2015.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, D. Turek: Regional Investment Attractiveness 2015, Podkarpackie voivodship, Warszawa 2015.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, D. Turek: Regional Investment Attractiveness 2015, Śląskie voivodship, Warszawa 2015.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, D. Turek: Regional Investment Attractiveness 2015, Świętokrzyskie voivodship, Warszawa 2015.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, D. Turek: Regional Investment Attractiveness 2015, Warmińsko-Mazurskie voivodship, Warszawa 2015.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, D. Turek: Regional Investment Attractiveness 2015, Wielkopolskie voivodship, Warszawa 2015.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, D. Turek: Regional Investment Attractiveness 2015, Zachodniopomorskie voivodship, Warszawa 2015.

 

Wybrane badania naukowe w latach 2010–2016

2016–2018
Atrakcyjność inwestycyjna regionów a konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości, badanie statutowe KNoP

2016
Demograficzno-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – wymiar lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy, zadanie statutowe KNoP

2015
1/ Przedsiębiorstwo w rozwoju regionów gospodarczych – aspekty ekonomiczne i społeczne. Polska na tle Europy i świata, Kierownik projektu: Hanna GODLEWSKA-MAJKOWSKA

2/ Aktualizacja raportów atrakcyjności inwestycyjnej 16 województw Polski

2014
1/  Przedsiębiorstwo w rozwoju regionów gospodarczych – aspekty ekonomiczne i społeczne. Polska na tle Europy i świata”,

1a/ „Rola ryzyka lokalizacyjnego w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów” (Dr hab. Hanna Godlewska – Majkowska prof. SGH. dr Paweł Bartoszczuk, dr Adam Kałowski, dr Stanisław Konarski, dr Dariusz Turek, dr Jacek Wysocki, mgr Magdalena Typa, mgr Mariusz Czarnecki, mgr Hieronim Jędrzejewski, mgr Paulina Mechło mgr Paweł Nowakowski, mgr Maciej Pawłowski, mgr Magdalena Senderowska, Full Professor Sue Charlesworth PhD, Reader Frank Warwick PhD, dr Agnieszka Komor)

1b/ „Rola ryzyka lokalizacyjnego w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów” (Dr hab. Hanna Godlewska – Majkowska prof. SGH. dr Paweł Bartoszczuk, dr Adam Kałowski, dr Stanisław Konarski, dr Dariusz Turek, dr Jacek Wysocki, mgr Magdalena Typa, mgr Mariusz Czarnecki, mgr Hieronim Jędrzejewski, mgr Paulina Mechło mgr Paweł Nowakowski, mgr Maciej Pawłowski, mgr Magdalena Senderowska ,Full Professor Sue Charlesworth PhD, Reader Frank Warwick PhD, dr Agnieszka Komor)

2/ Aktualizacja i przygotowanie raportów atrakcyjności inwestycyjnej 16 województw Polski.

2013
Przedsiębiorstwo w rozwoju regionów gospodarczych – aspekty ekonomiczne, społeczne. Polska na tle Europy i świata – badanie statutowe, kierownik badania: Hanna Godlewska-Majkowska w ramach realizacji tego badania naukowego koordynuję prace ponad 20 pracowników naukowych, doktorantów oraz praktyków gospodarczych.
a/ Rola regionalnej konkurencyjności rynków inwestycyjnych w kreowaniu biogospodarki

(zespół: dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – kierownik zespołu, dr hab. A. Buszko, dr P. Bartoszczuk, dr Agnieszka Komor, mgr M. Typa, mgr Cezary Olejnik, dr J. Skorwider Namiotko, dr W. Wierzbicka i inni). 

b/ Atrakcyjność inwestycyjna regionów a lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej
(zespół: dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska prof. SGH – kierownik badania, dr P. Bartoszczuk, dr P. Zarębski, mgr M. Typa, mgr M. Czernecki).

 

2012
1/ „Przedsiębiorczość z perspektywy nowej geografii ekonomicznej” badanie statutowe kierownik: prof. H. Godlewska-Majkowska
, w ramach realizacji tego badania naukowego koordynowałam prace ponad 20 pracowników naukowych, doktorantów oraz praktyków gospodarczych.
1a/ Polskie regiony na mapie atrakcyjności Unii Europejskiej (zespół:
dr hab. H. Godlewska – Majkowska kierownik badania, dr P. Zarębski, mgr M. Typa, mgr K. Zawodziński)
1b/ Przedsiębiorczość, jako czynnik konkurencyjności regionalnych rynków inwestycji bezpośrednich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem czynnika instytucjonalnego
(zespół: dr hab. Hanna Godlewska – Majkowska kierownik zespołu, mgr I. Duszkiewicz, mgr P. Kryjom, mgr T. Pilewicz, mgr M. Typa)
1c/ Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego w Polsce, kierownik badania
Dr hab. Hanna Godlewska – Majkowska, współautor, dr A. Komor
2/ Pozycja konkurencyjna regionów: Polska na tle UE (współautorstwo: dr A. Kowalski, dr hab. A. Ambroziak, dr hab. M. Weresa), opracowanie naukowe powstałe w ramach realizacji badania statutowego pod red. dr hab. M. Weresy pt. Konkurencyjność Polski w gospodarce światowej – wymiar makroekonomiczny i regionalny, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2012.


2011

1/ „Przedsiębiorczość indywidualna i korporacyjna jako źródło konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”. 

a/ Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako uwarunkowanie przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, praca zbiorowa, s.204, w tym opracowanie własne: Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów jako podstawa korzyści aglomeracji s.40,współautor dr P. Zarębski udział własny 50%; Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako podstawa przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw działających na dużych rynkach,s.34, współautor dr Patrycjusz Zarębski, udział własny 50%;Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość – mapy dywergencji, s.21, współautor dr Patrycjusz Zarębski udział własny 50%; wstęp i zakończenie.

2/ Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Europy środkowo-wschodniej na przykładzie Polski.

2010
1/ Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów dla sektorów tradycyjnych i nowoczesnych (współautor: dr Patrycjusz Zarębski, s. 7–206) w ramach realizacji zadania statutowego w ramach realizacji badania statutowego kierowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Hermana

2/ Wpływ atrakcyjności inwestycyjnej na przedsiębiorczość regionalną w Polsce

3/
Lokalny System Edukacyjny jako instrument tworzenia gospodarki innowacyjnej, grant finansowany przez MNiI N R11 0010 04: (projekt badawczo-rozwojowy)


Więcej informacji o badaniach


Współpraca: 

 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
 • Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • Polska Izba Motoryzacyjna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Koszalińska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Coventry UniversityDepartment of Geography, Environment and Disaster Management

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego w dziedzinie działalności naukowej za książkę za książkę pt.: "Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce" red. K. Kuciński, 2015
 • Nagroda zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia drugiego w dziedzinie działalności naukowej za książkę "Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych", 2014
 • Nagroda zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie III  stopnia za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej za książkę: Zielona energia w Polsce, red. D. Niedziółka, 2013
 • Nagroda zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej za książkę: Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, 2012.
 • Nagroda zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej za książkę pt.: Serwicyzacja polskiej gospodarki", 2011.
 • Nagroda zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej za książkę pt.: Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002–2007", 2011.
 • Nagroda zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej za książkę pt.: Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić firmę?, 2010.
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora SGH za książkę "Energia w czasach kryzysu", pod red. Kazimierza Kucińskiego, 2007.
 • Nagroda Rektora Szkoły Głównej Handlowej I stopnia za pracę habilitacyjną " Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i mleczarskiego w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce ", 2002.
 • Nagroda indywidualna Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej za pracę doktorską pt.: " Rozwój i rozmieszczenie przemysłowego przetwórstwa ziemniaków w Polsce " 1992.