Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Prodziekan dr Renata Pajewska-Kwaśny

 

renata_pajewska-kwasny.jpg

Prodziekan Studium Magisterskiego do spraw studiów stacjonarnych
dr Renata Pajewska-Kwaśny

Wykształcenie:

2009 Ukończenie szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem organizowanego przez CREN SGH
2000 Ukończenie Podyplomowego Studium Pedagogicznego
1990–1996 Udział w wielu szkoleniach organizowanych z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania finansami z udziałem  wykładowców z Kanady i USA.
1985–1990 Studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, Wydz. Handlu Wewnętrznego na Kierunku Organizacja i Zarządzanie
 
Praca:

2008–2012 Prodziekan Studium Magisterskiego SGH
2010–Starszy wykładowca w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych, obecnie Instytut Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
2000–2010 Adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
1994–2000 Główny specjalista w Ministerstwie Finansów
1992–1996 Asystent w Katedrze Zarządzania w Gospodarce w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
1990–1992 Asystent w Katedrze Polityki Gospodarczej SGH
 
Doświadczenie zawodowe:

 • Współpracownik Polskiej Izby Ubezpieczeń
 • Prowadzenie szkoleń z zarządzania i finansów dla kadry kierowniczej PKO BP, Banku Pekao SA, organizator kursów i studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej banków, zakładów ubezpieczeń, PP Totalizator Sportowy, radiofonii i telewizji publicznej
 • Praca naukowo-dydaktyczna w SGH, udział w charakterze wykładowcy w szkoleniach komercyjnych dla kadry menedżerskiej organizowanych przez SGH, instytuty naukowe, inne uczelnie państwowe i niepubliczne oraz firmy prowadzące działalność szkoleniową o zasięgu międzynarodowym z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania finansami i systemu funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych w Polsce
 • Liczne kontakty z przedstawicielami biznesu szwedzkiego
 • Zdany egazmin na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa 

Języki obce:

 • angielski – dobrze (w mowie i w piśmie),
 • rosyjski – biegle (w mowie i w piśmie),
 • szwedzki – dobrze (w mowie).

Zainteresowania zawodowe:

 • przekształcenia strukturalne na polskim i europejskim rynku ubezpieczeń
 • rozwój nowych form ubezpieczeń 

Specjalizacja badawcza:

 • funkcjonowanie ubezpieczeń zdrowotnych
 • możliwości ich wprowadzenia na rynku polskim

 

Publikacje

2016

 • Książki, podręczniki, skrypty
  R. Pajewska-Kwaśny, T. Michalski, A. Śliwiński, I. Tomaszewski, Ryzyko katastroficzne, PWE, Warszawa 2016
 • Artykuły
  R. Pajewska-Kwaśny, Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jako składowa strategii zarządzania należnościami przedsiębiorstwa, Controlling i Zarządzanie, Nr 2(10)/2016

2015

 • Książki, podręczniki, skrypty
  R. Pajewska-Kwaśny, Istota ryzyka (część druga, rozdział V), w: K. Kreczmańska – Gigol (red.), Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, Difin, Warszawa 2015, s. 93 - 101

2014

 • Książki, podręczniki, skrypty
  R. Pajewska – Kwaśny, Ubezpieczenia w ochronie zdrowia, w: M. Jarosiński, Sł. Winch (red.), Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 93 – 108.
  R. Pajewska - Kwaśny, Rola państwa w funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń katastroficznych. Doświadczenia zagraniczne, w: J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska (red.), Rynek Finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2014, s. 423 – 432,
  R. Pajewska - Kwaśny, I. Tomaszewska, Szkody środowiskowe w świetle regulacji zawartych w dyrektywie ELD, w: W. Ronka-Chmielowiec (red.), Prace Naukowe nr 342, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015; s. 288-297
 • Artykuły
  R. Pajewska – Kwaśny, Wyzwania dla rynków ubezpieczeń komunikacyjnych. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej, (współautor B. Cieślik, M. Topolewski) „Gazeta SGH”,  nr 2/14, luty 2014 r. s. 36 – 37
 • Referaty
  Ocena adekwatności ofert zakładów ubezpieczeń do specyfiki szkód środowiskowych w Polsce, zaprezentowany podczas sesji plakatowej na VIII Międzynarodowej Konferencji pt. Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Rydzyna, 19 – 21 maja 2014 r.
  Rola Państwa w funkcjonowaniu ubezpieczeń katastroficznych. Doświadczenia zagraniczne, zaprezentowany podczas sesji plakatowej na Konferencji Katedr Finansowych zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krynica, 22 - 24 – 20 września 2014 r. 

2013

 • Książki, podręczniki, skrypty
  R. Pajewska - Kwaśny, I. Tomaszewska, Prawno-ekonomiczne dylematy wprowadzenia ochrony przed skutkami powodzi na przykładzie ubezpieczeń katastroficznych, „Zarządzanie i Finanse”, Nr 2, część 5, lipiec 2013 r., Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 2084-5189, s. 185 – 196
 • Artykuły
  R. Pajewska - Kwaśny, Analiza rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce  w świetle zgłaszanego zapotrzebowania na nie przez gospodarstwa domowe, „Handel Wewnętrzny” nr 2 (marzec – Kwiecień(A) 2013,  2012, s. 120 - 133
  Książki, podręczniki, skrypty
  R. Pajewska, K. Kreczmańska – Gigol, Faktoring. Przewodnik dla przedsiębiorcy, Infor Biznes Sp. z o.o., Wyd. 2, Warszawa

2012,

 • Książki, podręczniki, skrypty
  R. Pajewska, I. Tomaszewska, Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w okresie światowego kryzysu finansowego, w: K. Piech, K. Wierus (red.), Ostatni światowy kryzys finansowy. Przyczyny, przebieg, polityka przedsiębiorstwa, Instytut Wiedzy i innowacji, Warszawa 2012, t. III, s. 755 - 771
  R. Pajewska (red.), Powódź – Infrastruktura – Finansowanie, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, Wyd. Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa 2012 Numer specjalny 1/2012
  R. Pajewska, Współpłacenie za usługi zdrowotne na przykładach zagranicznych, w : E. Nojszewska (red.), Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 103 – 109
 • Artykuły
  R. Pajewska - Kwaśny, A. Jabłońska, System obowiązkowych ubezpieczeń katastroficznych w Rumunii, Powódź – Infrastruktura – Finansowanie, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, Wyd. Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa 2012 Numer specjalny 1/2012, s. 83 – 95
  R. Pajewska, K. Kreczmańska- Gigol, Involvement of Factors in Receivables Insurance as Exemplified by Poland, International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), Index Copernicus Journal id: 6913, ISSN 2249-0191, Volume 2 (1) July 2012 , http://www.ijmss.com/July2012.htm#P5
  R. Pajewska, I. Tomaszewska, Wpływ regulacji podatkowych na atrakcyjność produktów finansowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów:, Zeszyt Naukowy nr 119, SGH, s. 139 – 160
  R. Pajewska, Alternatywne formy zabezpieczenia przed ryzykami związanymi ze skutkami starości, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 120, SGH, s. 108 – 124
  R. Pajewska, K. Kreczmańska- Gigol, Европейский и польский страховые рынки в условиях финансового кризиса, „Эффективное Антикризисное Управление”, No 5 (74)/2012, s. 84 - 91
   R. Pajewska, Zagrożenia katastrofami naturalnymi w Polsce, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 3/2012s. 77 - 87
   R. Pajewska, K. Kreczmańska- Gigol, Применение факторинга в условиях кризиса, „Эффективное Антикризисное Управление”, No 6 (74)/2012, s. 86 - 93

2011

 • Książki, podręczniki, skrypty
  R. Pajewska, I. Tomaszewska, Kanały dystrybucji w ubezpieczeniach [w:] J. Ostaszewski (red.) Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 463 - 477
  R. Pajewska, A. Śliwiński, Rozwój ubezpieczeń w Polsce na tle wybranych krajów Europy [w:] W. Sułkowska (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 283 – 301
  R. Pajewska, Ewolucja reformy systemu opieki zdrowotnej w świetle projektów rządowych i inicjatyw społecznych [w:] E. Nojszewska (red.), System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 235 - 251
  R. Pajewska, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa [w:] K. Kreczmańska – Gigol (red.), Windykacja należności, Difin 2011, s. 325 - 332
  R. Pajewska, A. Śliwiński, K. Piech, Ubezpieczenia, Raport Roczny 2010, wyd. Polskiej Izby Ubezpieczeń 2011, s. 10 - 58
 • Artykuły
  R. Pajewska, Wydatki Polaków na leczenie a ich skłonność do zakupu dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, „Handel Wewnętrzny”, nr 4 – 5/2011, s. 32 – 40
  Referaty
  R. Pajewska, Efektywność współpłacenia na przykładach zagranicznych, Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej pt. Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia w Polsce, organizowana przez Katedrę Ekonomii II w Kolegium Gospodarki Światowej SGH i Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Warszawa 15 – 16.11.2011

2010

 • Książki, podręczniki, skrypty
  R. Pajewska, Finanse ubezpieczeń gospodarczych, w : J. Ostaszewski (red.) , Finanse, wyd. 5 rozszerzone, Difin 2010, s. 308 - 323
  R. Pajewska, Instrumenty ograniczania ryzyka, w: K. Kreczmańska – Gogol (red.), Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2010, s. 65 – 74
  R. Pajewska, I. Tomaszewska, Wspólpraca banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce, w: T. Michalski (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin Profesora Zygmunta Bosiakowskiego, Oficyna SGH, Warszawa 2010, s. 133 - 151
   R. Pajewska, K. Kreczmańska – Gigol, Faktoring. Przewodnik dla przedsiębiorcy. Jak utrzymać zdolność płatniczą przedsiębiorstwa pomimo udzielania kredytów kupieckich?, Wyd. Indor Biznes, Warszawa 2010
  R. Pajewska, A. Karmańska, A. Śliwiński, K. Piech, K. Gierzyńska, Raport Roczny 2009, wyd. Polskiej Izby Ubezpieczeń 2010 
 • Artykuły
  R. Pajewska, I. Tomaszewska, Tendencje rozwojowe bancassurance na rynku polskim, „Myśl Ekonomiczna i Prawna”, nr 4(27)2009, s. 174 - 183
 • Referaty
  R. Pajewska, Szanse rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, Referat wygłoszony podczas konferencji organizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Pt. Ochrona zdrowia i gospodarka, 15 - 16 kwietnia 2010 r.
  R. Pajewska, Ewolucja reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce w świetle projektów rządowych i inicjatyw społecznych, Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej Pt. Problemy stojące przed polskim systemem ochrony zdrowia i możliwości rozwiązań, organizowana przez Katedrę Ekonomii II w Kolegium Gospodarki Światowej SGH i Fundacj Forum Obywatelskiego Rozwoju )FOR, Warszawa 18.11.2010 

2009

 • Książki, podręczniki, skrypty
  R. Pajewska, A. Karmańska, A. Śliwiński, K. Piech, K. Gierzyńska, Analiza rynku ubezpieczeń w roku 2008, PIU 2009
  2. R. Pajewska, I. Tomaszewska, Ocena stopnia współpracy banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji europejskich, w: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009
 • Artykuły
  R. Pajewska, Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce, „Handel Wewnętrzny” nr 1/2009, warszawa 2009, s. 46 – 52
  R. Pajewska, Uwarunkowania rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, „Marketing i Rynek” nr 2/2009, s. 26 – 32
  R. Pajewska, Rynek ubezpieczeń na Białorusi, Ukrainie i w Rosji w kontekście funkcjonowania systemu Zielonej Karty, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 7/2009, s. 21 – 29,
   R. Pajewska, Ocena stopnia rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, Myśl Ekonomiczna i Prawna, Nr 1/24, s. 40 - 54
  R. Pajewska, Stan ochrony zdrowia w Polsce – diagnoza i perspektywy systemu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 89, s. 9 – 21
  R. Pajewska, Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 550/2009, s. 481 – 492
  R. Pajewska, I. Tomaszewska, Tendencje rozwojowe bancassurance na rynku polskim, „Myśl Ekonomiczna i Prawna”, nr 4(27)2009, s. 174 – 183

2008

 • Książki, podręczniki, skrypty
  R. Pajewska, Koszyk świadczeń gwarantowanych jako podstawa reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), O nowy ład gospodarczy w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 207 – 215
  R. Pajewska, Rozwój prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, w: B. Kołosowska, (red.) Współczesne finanse, wyd. UMK Toruń, s. 777 – 786
  R. Pajewska, Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, w: E. Kucka (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Wyd. UWM Olsztyn 2008, s. 363 – 379
  R. Pajewska, A. Karmańska, A. Śliwiński, K. Piech, K. Gierzyńska, Analiza rynku ubezpieczeń w roku 2008, PIU 2008
 • Artykuły
  R. Pajewska, Stan ochrony zdrowia w Polsce - diagnoza i perspektywy rozwoju systemu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, Zeszyty Naukowe KZiF, nr 89, s. 9 – 21
  R. Pajewska, Zarządzanie należnościami w Polsce, www.gazetaprawna.pl

2007

 • Książki, podręczniki, skrypty
  R. Pajewska, Działalność ubezpieczeniowa w Polsce, w : A. Szelągowska (red.), Instytucje rynku finansowego w Polsce, wyd. Cedewu, Warszawa 2007
  R. Pajewska, Strategie konsolidacji i de novo jako sposoby tworzenia konglomeratów finansowych, w: M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Konglomeraty finansowe, PWE, Warszawa 2007
  R. Pajewska, Współpłacenie jako propozycja reformy finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, w: W. Sułkowska, Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków 2007, s. 248 – 258
  R. Pajewska, Finanse ubezpieczeń gospodarczych, w : J. Ostaszewski (red.) , Finanse, wyd. 5 rozszerzone, Difin 2007, s. 240 – 261
  Pajewska, A. Karmańska, A. Śliwiński, K. Piech, K. Gierzyńska, Analiza rynku ubezpieczeń w roku 2007, PIU 2007
 • Artykuły
  R. Pajewska, Ubezpieczenie OC w działalności deweloperskiej, www.muratorplus.pl z 10.04.2007 

2006

 • Książki, podręczniki, skrypty
  J. Ostaszewski (red.): "Finanse", wyd. 3 Difin 2006
  R. Pajewska, A.Karmańska, A.Sopińska, K.Piech: "Analiza polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2005 r.",  Polska Izba Ubezpieczeń, 2006 
 • Artykuły
  R. Pajewska: "Charakterystyka polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych", cz.I, http://www.murator.pl/, 2006
  R. Pajewska: "Charakterystyka polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych", cz.II, http://www.murator.pl/, 2006
  R. Pajewska: "Ubezpieczenia gospodarcze na tle międzynarodowym", cz.I, http://www.murator.pl/, 2006
  R. Pajewska: "Ryzyko pod kontrolą", cz.I, http://www.murator.pl/, 2006
  R. Pajewska: "Ryzyko pod kontrolą", cz.II, http://www.murator.pl/, 2006 

2005

 • Książki, podręczniki, skrypty
  J. Ostaszewski (red.): "Finanse" (współautor), wyd. 2 zmienione, Difin 2005
  R. Pajewska: "Prognoza rozwoju rynku ubezpieczeń na lata 2005-2007" (współautor), Polska Izba Ubezpieczeń, 2005
 • Artykuły
  R. Pajewska: "Współpraca zakładów ubezpieczeń z bankami – możliwości i korzyści", Serwis Finansowo – Księgowy, Infor, Nr 1 (507), 2005
  R. Pajewska: "Jak ubezpieczyć się od utraty zysku, odpowiedzialności za produkt i szkód budowlanych", Serwis Finansowo – Księgowy, Infor, Nr 9 (515), 2005
  R. Pajewska: "Jak ograniczyć ryzyko handlowe – ubezpieczenie należności i gwarancje ubezpieczeniowe", Serwis Finansowo – Księgowy, Infor, Nr 12 (518), 2005
  R. Pajewska: "Ubezpieczenia kompleksowe – na co zwrócić uwagę i kiedy warto z nich skorzystać", Serwis Finansowo – Księgowy, Infor, Nr 28 – 29 (534 – 535), 200
  R. Pajewska: "Competetive position of the polish insurance market against a background of selected european countries", London 2005

2004

 • Książki, podręczniki, skrypty
  M. Romanowska, M. Trocki (red.): "Podejście procesowe w zarządzaniu" (współautor), t. II, SGH, Warszawa 2004 
 • Artykuły
  R. Pajewska: "Analysis of Insurance Market In the Countries of Central and Ekstern Europe In the Context of Europeal Tendencies", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 43, 2004
  R. Pajewska: "Rynek ubezpieczeń w Polsce", Marketing i Rynek, nr 2/2004 
 • Referaty
  R. Pajewska: "Outsourcing w ubezpieczeniach", Konferencja pt. "Zarządzanie procesowe", Kazimierz Dolny, 2004

2003

 • Książki, podręczniki, skrypty
  J. Ostaszewski (red.): "Finanse" (współautor), Difin 2003
  R. Pajewska: "Prognoza rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce do 2005 r." (współautor), Polska Izba Ubezpieczeń, 2003 
 • Artykuły
  R. Pajewska: "Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 34, 2003
 • Referaty
  R. Pajewska: "Analiza rynku ubezpieczeń w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w zestawieniu z tendencjami europejskimi", konferencja pt. "Rozwój ubezpieczeń w krajach Europy Środkowo-Wschodniej", Kraków 2003

2002

 • Książki, podręczniki, skrypty
  J. Monkiewicz (red.): "Ubezpieczenia w Unii Europejskiej" (współator), Poltext 2002
  M. Romanowska, M. Trocki (red.): "Przedsiębiorstwo partnerskie" (współautor), Difin, Warszawa 2002 
 • Artykuły
  R. Pajewska: "Produkty niszowe w ubezpieczeniach", Marketing i Rynek, Nr 21/2002
  R. Pajewska: "Bancassurance –jako szczególny przypadek aliansu międzysektorowego - nowym sposobem podnoszenia konkurencyjności banków i towarzystw ubezpieczeniowych", Finansista, n r5/2002
  R. Pajewska: "Rola ubezpieczeń w działalności deweloperskiej", Inwestor, nr 5/2002 
 • Referaty
  R. Pajewska: "Assistance w działalności ubezpieczeniowej", konferencja katedr finansowych, Katowice 2002
  R. Pajewska: "Ocena rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce w kontekście procesów integracyjnych z Unią Europejską. Wnioski i wskazania dla krajów ubiegających się o członkostwo w Unii", Mostar 2002

2001

 • Książki, podręczniki, skrypty
  T. Michalski, R. Pajewska: "Ubezpieczenia gospodarcze", WSiP, Warszawa 2001
  J. Monkiewicz (red.): "Podstawy ubezpieczeń" tom I (współautor), Poltext 2001
  T. Michalski (red.): "Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i w Unii Europejskiej" (współautor), Difin 2001 
 • Artykuły
  R. Pajewska: "Rynek ubezpieczeń w Europie Środkowo – Wschodniej", Wiadomości Ubezpieczeniowe, Nr 1-2A/2001
  R. Pajewska: "Ubezpieczyć turystę", Wiadomości Turystyczne, Nr 6/9/2001
  R. Pajewska: "Sojusze bankowo – ubezpieczeniowe w Wielkiej Brytanii’, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 18, 2001 
 • Referaty 
  R. Pajewska: "Funkcjonowanie systemu ubezpieczeń gospodarczych w Polsce", konferencja dla dziennikarzy zorganizowana przez Invest Bank S.A., maj 2001

Najważniejsze publikacje przed 2001

 • Książki, podręczniki, skrypty:
  1. J. Ostaszewski (red.), „Jak zarządzać spółka akcyjną?” CIM 1995 r.
  2. J. Ostaszewski, R. Pajewska, „Zasady analizy cash – flow”, Interfart 1995 r. (wsp. aut.)
  3. J. Ostaszewski, R. Pajewska, „System oceny finansowej przedsiębiorstw”, wyd. FRAMAX 1994 r.
  4. J. Monkiewicz (red.), „Podstawy ubezpieczeń”, t. I, Poltext, Warszawa 2000.
 • Artykuły:
  1. R. Pajewska, „Możliwości rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń”, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3-4/98.
  2. R. Pajewska, „Sojusz strategiczny na przykładzie porozumień bankowo – ubezpieczeniowych”, Organizacja i Kierowanie, Nr 2(100), 2000 r.
  3. R. Pajewska, „Ubezpieczenie nieruchomości{, „Gazeta Samorządu i Administracji, nr 22/23(66/67) 2000 r.
  4. R. Pajewska, „Porozumienia bankowo – ubezpieczeniowe”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 14, 2000 r.
  5. R. Pajewska, „Sojusze bankowo – ubezpieczeniowe we Francji”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 17, 2000 r.
  6. R. Pajewska, „Sojusze bankowo – ubezpieczeniowe w Belgii”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 18, 2000 r.
 • Referaty:
  1. R. Pajewska, „Strategie zakładów ubezpieczeniowych w Polsce na tle tendencji europejskich”, VII Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej 7 – 9 czerwca 2000 r. w Kazimierzu Dolnym,
  2. R. Pajewska, „Ubezpieczenia na rynku nieruchomości,” Konferencja pt. „Polski rynek nieruchomości 2000” Mikołajki, czerwiec 2000, organizowana przez Promocja Nieruchomości Sp. z o.o.,
  3. R. Pajewska, „Strategie zakładów ubezpieczeniowych na tle tendencji europejskich” Konferencja „Finanse, Banki i Ubezpieczenia w Polsce u Progu XXI wieku” zorganizowana przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, 14 – 17 września 2000 r. 

 

Badania naukowe:
Granty KBN/MNII/MNiE
„Polska droga do Unii Europejskiej. Metody taksonomiczne w opracowywaniu zobiektywizowanego systemu miar, umożliwiającego ocenę stanu bieżącego, dynamiki prac dochodzenia i perspektyw dojścia”, grant KBN nr 1H021301516,. Kierownik badania  prof. dr hab. Tomasz Michalski, rok 2000.
 
 
Badania statutowe
2007
Czynniki kształtujące popyt na ubezpieczenia na życie cz. I – badanie zespołowe pod kier. prof. dra hab. Tomasza Michalskiego.

2008
 Czynniki kształtujące popyt na ubezpieczenia na życie cz. II – badanie zespołowe pod kier. prof. dra hab. Tomasza Michalskiego.
Analiza krajowych uwarunkowań wprowadzania reform systemu ubezpieczeń zdrowotnych część II - badanie samodzielne.
 
2009
Analiza poziomu rozwoju oferty w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce - badanie samodzielne.

2010
 Sektor ubezpieczeń w dobie zmieniających się warunków gospodarczych (kryzys i koniunktura–analiza porównawcza) cz. I, badanie zespołowe pod kier. prof. dra hab. Tomasza Michalskiego.
 
2011
 Sektor ubezpieczeń w dobie zmieniających się warunków gospodarczych (kryzys i koniunktura) – analiza porównawcza cz. II, badanie zespołowe pod kier. prof. dra hab. Tomasza Michalskiego.
Rozwiązania systemowe w zakresie ubezpieczeń katastroficznych – propozycje - etap I, badanie zespołowe pod kier. prof. dra hab. Tomasza Michalskiego.

2012
Rozwiązania systemowe w zakresie ubezpieczeń katastroficznych – propozycje - etap II, badanie zespołowe pod kier. prof. dra hab. Tomasza Michalskiego.

Metody wielowymiarowej statystycznej analizy porównawczej w badaniach sektora ubezpieczeń – zastosowania, część II, badanie zespołowe pod kier. prof. dra hab. Tomasza Michalskiego.

2013
Rozwiązania systemowe w zakresie ubezpieczeń katastroficznych – propozycje - etap III, badanie zespołowe pod kier. prof. dra hab. Tomasza Michalskiego.

2014
Metody wielowymiarowej statystycznej analizy porównawczej w badaniach sektora ubezpieczeń – zastosowania, część III, badanie zespołowe pod kier. prof. dra hab. Tomasza Michalskiego.

 
Badania własne
2000
Zmiany na rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle tendencji europejskich, badanie samodzielne.
Polski system ubezpieczeń gospodarczych, a system ubezpieczeniowy w krajach Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice. Ocena i metody pomiaru, badanie zespołowe pod kier. prof. dra hab. Tomasza Michalskiego.

2001
Ubezpieczenia niszowe w Polsce, badanie samodzielne.

2002
Assistance jako przejaw outsourcingu w działalności ubezpieczeniowej, badanie zespołowe pod kier. prof. dra hab. Tomasza Michalskiego.

2003
Modele ubezpieczeń zdrowotnych w krajach unii europejskie, badanie samodzielne.

2004
Analiza funkcjonowania rynku komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych krajach, badanie samodzielne.

2005
Rozwój ubezpieczeń obowiązkowych i niektórych dobrowolnych w kontekście reformy funkcjonowania wybranych rodzajów ubezpieczeń, badanie samodzielne.

2006
Pożądane kierunku zmian systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na tle doświadczeń innych krajów – badanie samodzielne.
Analiza ubezpieczeń turystycznych w zakresie kosztów leczenia - badanie przeprowadzone wspólnie razem z mgr Iloną Tomaszewską.

2008
Analiza rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – badanie samodzielne.
Tendencje rozwoju rynku bancassurance w Polsce na tle trendów europejskich - badanie przeprowadzone wspólnie razem z mgr Iloną Tomaszewską.

2009
Wpływ zmian gospodarczych na kształtowanie się produktów ubezpieczeniowych - badanie przeprowadzone wspólnie razem z mgr Iloną Tomaszewską.
Wpływ regulacji podatkowych na ofertę instytucji finansowych w zakresie produktów dla klientów indywidualnych - badanie przeprowadzone wspólnie razem z mgr Ilona Tomaszewską.

2010
Ubezpieczeniowe instrumenty zabezpieczenia na starość – badanie samodzielne.
 
2011
Sektor ubezpieczeń w dobie zmieniających się warunków gospodarczych (kryzys i koniunktura) – analiza porównawcza cz. II,  badanie zespołowe pod kier. prof. dra hab. Tomasza Michalskiego
Rozwiązania systemowe w zakresie ubezpieczeń katastroficznych – propozycje - etap I, badanie zespołowe pod kier. prof. dra hab. Tomasza Michalskiego
 
2012
Rozwiązania systemowe w zakresie ubezpieczeń katastroficznych – propozycje - etap II, badanie zespołowe pod kier. prof. dra hab. Tomasza Michalskiego, Numer badania: 04/S/0006/12


Nagrody i wyróżnienia:
2016 -  Srebrny Krzyż Zasługi
2012 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
2011 – Nagroda indywidualna Rektora SGH stopnia trzeciego za osiągnięcia w działalności organizacyjnej
2010 – Nagroda indywidualna Rektora SGH stopnia trzeciego za osiągnięcia w działalności organizacyjnej
2008 – Nagroda zespołowa Rektora SGH stopnia drugiego za osiągnięcia w dziedzinie działalności dydaktycznej za podręcznik pt.  „Konglomeraty finansowe”