Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Prodziekan dr hab. Mariusz Próchniak

 Prodziekan Studium Licencjackiego
dr hab. Mariusz Próchniak

 

 

  

Wykształcenie

4 listopada 2015 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia; tytuł osiągnięcia habilitacyjnego: Modelowanie wzrostu gospodarczego i realnej konwergencji w ujęciu teoretycznym i empirycznym ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników instytucjonalnych; Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
4 listopada 2009 r. – stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia; tytuł rozprawy doktorskiej: Czynniki wzrostu gospodarczego w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1993-2005 (promotor: prof. dr hab. Ryszard Rapacki); Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Za pracę doktorską zostały przyznane:

 • wyróżnienie w prestiżowym Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych (18 października 2010 r.),
 • nagroda indywidualna Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia drugiego za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej za pracę doktorską (14 października 2010 r.).

Październik 1997 – czerwiec 2002 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tytuł magistra na kierunku „Metody ilościowe i systemy informacyjne” (dyplom z wyróżnieniem)

Doświadczenie zawodowe

 • grudzień 2009 – adiunkt w Katedrze Ekonomii II (od listopada 2015 r. adiunkt doktor habilitowany), Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • październik 2002 – listopad 2009  – asystent w Katedrze Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH
 • październik 1999 – czerwiec 2000 – asystent stażysta w Katedrze Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH
 • Od 1 października 2013 r. do 31 sierpnia 2016 r.: pełnomocnik Dziekana Studium Magisterskiego SGH.
 • Od 1 września 2016 r.: prodziekan Studium Licencjackiego SGH w kadencji 2016–2020.

 

Staże (wyjazdy) naukowe lub dydaktyczne na uczelnie zagraniczne (zestawienie obejmuje tylko oficjalne wizyty na uczelniach zagranicznych w celu prowadzenia badań naukowych lub prowadzenia zajęć dydaktycznych).

 • University of Alicante, Alicante (Hiszpania), 14-18.03.2016.
 • The London School of Economics and Political Science (LSE), Londyn (Wielka Brytania), 13.02-13.05.2015.
 • Toulouse Business School – Campus Barcelona (ESEC), Barcelona (Hiszpania), 30.03-7.04.2013.
 • Northeastern Illinois University, Chicago (USA), 23.02-16.08.2012.

 

Prowadzone zajęcia (najważniejsze lub najbardziej regularne wykłady)

 • Ekonomia (Mikroekonomia i Makroekonomia) na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (także w j. angielskim)
 • Teoria wzrostu – studia magisterskie
 • Ekonomia menedżerska – studia magisterskie (także w j. angielskim) i podyplomowe
 • The Review of Selected Economic Topics – studia magisterskie (w j. angielskim)
 • Major Currents in Contemporary Economics – studia doktoranckie (w j. angielskim)
 • Ekonomia menedżerska i Mikroekonomia – studia MBA (także w j. angielskim)

 

Publikacje – artykuły w czasopismach naukowych (od 2010 r.)

(a) czasopisma notowane w bazie Journal Citation Reports (JCR) (w nawiasie podano Impact Factor (IF) czasopisma obowiązujący w roku opublikowania artykułu. Dla roku 2016 przyjęto IF z 2015 r.)

Próchniak M., Vojinović B., Oplotnik Ž.J., Convergence in the Tourism Sector at the Local Level: Empirical Evidence from the EU Regions, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government”, 14, 2016, s. 559-574 [IF: 0,802].
Próchniak M., Wasiak K., The Impact of the Financial System on Economic Growth in the Context of the Global Crisis: Empirical Evidence for the EU and OECD Countries, „Empirica”, 2016, s. 1-43 (artykuł nie posiada numeru; doi: 10.1007/s10663-016-9323-9) [IF: 0,359].
Próchniak M., Vojinović B., Oplotnik Ž.J., International Aspects of Fiscal Convergences on Regional and Local Level, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government”, 13, 2015, s. 827-847 [IF: 0,802].
Próchniak M., Witkowski B., The Application of Bayesian Model Averaging in Assessing the Impact of the Regulatory Framework on Economic Growth, „Baltic Journal of Economics”, 14, 2014, s. 159-180 [IF: 0,182].
Próchniak M., Witkowski B., On the Stability of the Catching-Up Process Among Old and New EU Member States. Implications from Bayesian Model Averaging, „Eastern European Economics”, 52, 2014, s. 5-27 [IF: 0,302].
Próchniak M., Witkowski B., Real β Convergence of Transition Countries. Robust Approach, „Eastern European Economics”, 51, 2013, s. 6-26 [IF: 0,224].
Próchniak M., Witkowski B., Time Stability of the Beta Convergence among EU Countries: Bayesian Model Averaging Perspective, „Economic Modelling”, 30, 2013, s. 322-333 [IF: 0,736].
Próchniak M., Determinants of Economic Growth in Central and Eastern Europe: The Global Crisis Perspective, „Post-Communist Economies”, 23, 2011, s. 449-468 [IF: 0,459].
Próchniak M., Vojinović B., Oplotnik Ž.J., EU Enlargement and Real Economic Convergence, „Post-Communist Economies”, 22, 2010, s. 303-322 [IF: 0,362].
Próchniak M., Rapacki R., Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Ekonomista”, 4, 2010, s. 523-546 [IF: 0,200].

(b) pozostałe czasopisma

Próchniak M., Wasiak K., Zależność między rozwojem i stabilnością sektora finansowego a tempem wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Środkowo-Wschodniej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2016 (w druku).
Próchniak M., Wasiak K., The Impact of Macroeconomic Performance on the Stability of Financial System in the EU Countries, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, 2016 (w druku).
Próchniak M., Witkowski B., On the Use of Panel Stationarity Tests in Convergence Analysis: Empirical Evidence for the EU Countries, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 11 (1), 2016, s. 77-96.
Próchniak M., Witkowski B., Stochastic Convergence of the European Union Countries: A Conditional Approach, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, 39, 2015, s. 41-55.
Próchniak M., Rapacki R., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Ekonomia”, 39, 2014, s. 87-122.
Próchniak M., Witkowski B., Alternative Weighting Schemes in Spatial Analysis of GDP Per Capita Convergence, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics)”, 15 (2), 2014, s. 198-208.
Próchniak M., Witkowski B., The Legendary 2% Convergence Parameter: Flexible or Fixed?, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, 34, 2014, s. 227-243.
Próchniak M., Wasiak K., Analiza stabilności systemu finansowego w krajach UE na podstawie ilościowych wskaźników makroekonomicznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, 56 (5), 2014, s. 53-82.
Próchniak M., Matkowski Z., Rapacki R., Nowe i stare kraje Unii Europejskiej: konwergencja czy dywergencja?, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, 91, 2013, s. 63-98.
Próchniak M., The Impact of Institutions on Economic Convergence of the Central and Eastern European Countries: A Quantitative Analysis, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (Yearbook of the Institute of East-Central Europe)”, 11 (6), 2013, s. 11-33.
Próchniak M., Witkowski B., Regulations and Economic Growth: Some Empirical Evidence Based on the Bayesian Model Pooling, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, 30, 2013, s. 139-154.
Próchniak M., To What Extent Is the Institutional Environment Responsible for Worldwide Differences in Economic Development, „Contemporary Economics”, 7 (3), 2013, s. 17-38.
Próchniak M., An Attempt to Assess the Quantitative Impact of Institutions on Economic Growth and Economic Development, „International Journal of Management and Economics”, 38, 2013, s. 7-30.
Próchniak M., Witkowski B., Odporność wpływu czynników instytucjonalnych w modelach wzrostu gospodarczego, „Zarządzanie i Finanse”, 11 (nr 3, cz. 2), 2013, s. 225-243.
Próchniak M., Instytucje a wzrost gospodarczy: ekonometryczna analiza przyczynowości w ujęciu Grangera, „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, 2, 2013, s. 111-119.
Próchniak M., Witkowski B., Konwergencja gospodarcza typu β w świetle bayesowskiego uśredniania oszacowań, „Bank i Kredyt”, 43 (2), 2012, s. 25-58.
Próchniak M., Rapacki R., Wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle wybranych krajów wschodzących, „Gospodarka Narodowa”, 1-2, 2012, s. 65-96.
Próchniak M., Witkowski B., Bayesian Model Averaging in Modelling GDP Convergence with the Use of Panel Data, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, 26, 2012, s. 45-60.
Próchniak M., Realna konwergencja w krajach Unii Europejskiej. Próba szacunków funkcji produkcji, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, 87, 2011, s. 165-196.
Próchniak M., Anglo-Saxon Capitalism, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH”, 30, 2011, s. 132-152.
Próchniak M., Rapacki R., Economic Growth Paths in the CEE Countries and in Selected Emerging Economies, 1993-2007, „Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe”, 2, 2010, s. 5-33.

Monografie (od 2010 r., wybrane pozycje)

(a) Współautorstwo monografii

Próchniak M., Witkowski B., Konwergencja dochodowa typu beta w ujęciu teoretycznym i empirycznym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016 [184 strony, ISBN: 978-83-8030-070-5].

(b) Autorstwo lub współautorstwo rozdziałów w monografiach

Autor lub współautor następujących rozdziałów: Comparative Economic Performance: Poland and the European Union, Income Convergence in Poland vis-à-vis the EU: Major Trends and Prospects, Changes in Total Factor Productivity, w: Poland. Competitiveness Report 2016. The Role of Economic Policy and Institutions (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2016.
Autor lub współautor następujących rozdziałów: Comparative Economic Performance in 2004-2014: Poland and the European Union, The Impact of the Global Crisis on the Income Convergence of Poland and Other Central and Eastern European Countries Toward the Average Income in the EU15, Changes in Total Factor Productivity in the Context of the Global Crisis, w: Poland. Competitiveness Report 2015. Innovation and Poland’s Performance in 2007-2014 (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.
Próchniak M., Matkowski Z., Rapacki R., Scenariusze realnej konwergencji w Unii Europejskiej – kraje Europy Środkowo-Wschodniej a UE-15, w: Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce (red. M. Gorynia, S. Rudolf), IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 201-222.
Próchniak M., Institutional Determinants of Income-Level Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries?, w: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej (red. K. Opolski, J. Górski), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 161-170.
Autor lub współautor następujących rozdziałów: Comparative Economic Performance in 2004-2013: Poland and the EU, Real Income Convergence in the EU: Current Performance and Future Opportunities for Poland, Changes in Total Factor Productivity in 2004-2013 and the Competitiveness of the Polish Economy, w: Poland. Competitiveness Report 2014. A Decade in the European Union (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2014.
Próchniak M., Witkowski B., Unstable Convergence or Regional Convergence Clubs? New Evidence from Panel Data, w: The Public Sector: Taxation – Spending – Decision-making (red. M. P. van der Hoek), Forum for Economists International, Papendrecht (Holandia) 2014, s. 22-60.
Autor lub współautor następujących rozdziałów: Comparative Economic Performance in 2012, Real Income Convergence, Changes in Total Factor Productivity, w: Poland. Competitiveness Report 2013. National and Regional Dimensions (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2013.
Próchniak M., Czynniki wzrostu gospodarczego w dziesięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1993-2005, w: Modele i prognozy w ekonomii i finansach (red. A. Jakimowicz), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Autor lub współautor następujących rozdziałów: Comparative Economic Performance in 2011, Real Income Convergence, Total Factor Productivity, w: Poland. Competitiveness Report 2012. Focus on Education (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2012.
Autor lub współautor następujących rozdziałów: Comparative Economic Performance in 2010, Real Convergence or Divergence in GDP Per Capita, Total Factor Productivity, w: Poland. Competitiveness Report 2011. Focus on Manufacturing (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2011.

WORKING PAPERS (od 2010 r., wybrane pozycje)

Próchniak M., Witkowski B., Digitalizacja i internetyzacja a wzrost gospodarczy, „DELab UW Working Paper”, nr 4, 2016.
Próchniak M., Rapacki R., Matkowski Z., Transition Countries: Economic Situation and the Progress of Market Reforms, „World Economy Research Institute Working Paper”, nr 324, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.
Próchniak M., Witkowski B., On the Use of Panel Stationarity Tests in Convergence Analysis: Empirical Evidence for the EU Countries, „Institute of Economic Research Working Paper”, nr 90/2015, Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch in Toruń, Toruń 2015.
Próchniak M., Witkowski B., The Analysis of the Impact of Regulatory Environment on the Pace of Economic Growth of the World Countries According to the Bayesian Model Averaging, „National Bank of Poland Working Paper”, nr 165, Warsaw 2013.
Próchniak M., Rapacki R., Matkowski Z., Transition Countries: Economic Situation and the Progress of Market Reforms, „World Economy Research Institute Working Paper”, nr 320, Warsaw School of Economics, Warsaw 2013.
Próchniak M., Witkowski B., Real Economic Convergence and the Impact of Monetary Policy on Economic Growth of the EU Countries: The Analysis of Time Stability and the Identification of Major Turning Points Based on the Bayesian Methods, „National Bank of Poland Working Paper”, nr 137, Warsaw 2012.

Podręczniki

Próchniak M., Macroeconomics II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015 [292 strony; ISBN: 978-83-65416-38-4].
Próchniak M., Witkowski B., European Economics, recenzowany podręcznik akademicki napisany w ramach projektu Młodzi Projektują Zarządzanie, SGH, Warszawa 2015 (dostępny w wersji elektronicznej).
Autor następujących rozdziałów: The monetarist school, The new classical school, The real business cycle school, New developments in growth theory, w: Major Currents in Contemporary Economics, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
Autor następujących rozdziałów: Narzędzia analizy ekonomicznej, Mikroekonomiczna teoria przedsiębiorstwa, Struktury rynku, w: Ekonomia w zarysie. Zbiór zadań z rozwiązaniami, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny w Warszawie, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2012.
Autor następujących rozdziałów: Narzędzia analizy ekonomicznej, Struktury rynku, w: Ekonomia w zarysie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny w Warszawie, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2011.

Tłumaczenia

D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia i Makroekonomia (Economics), PWE, Warszawa 2014 (wyd. V zmienione); przedmowa i rozdz. 26.
S. Morris, N. Devlin, D. Parkin, Ekonomia w ochronie zdrowia (Economic Analysis in Health Care), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011; rozdz. 2, 3, 4, 5, 6.
N. G. Mankiw, M. P. Taylor, Mikroekonomia i Makroekonomia (Economics), PWE, Warszawa 2009; rozdz. 12 i rozdz. 4.
W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia menedżerska (Managerial Economics), PWE, Warszawa 2009, rozdz. 6.
J. Black, Słownik ekonomii (Dictionary of Economics), PWN, Warszawa 2008; ok. 17 arkuszy.
Biznes. Tom 9 i 10: Słownik pojęć ekonomicznych (Business. The Ultimate Resource), PWN, Warszawa 2007; hasła z dziedziny ekonomii (ok. 2 arkuszy).
J. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego (Economics of the Public Sector), PWE, Warszawa 2004; rozdz. 1.
Uczestnictwo w grantach i projektach badawczych oraz wykonane ekspertyzy

(a) Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Ukryte modele Markowa w analizie zbieżności poziomu dochodów i konwergencji cyklicznej ze szczególnym uwzględnieniem punktów zwrotnych, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 10 (kierownik projektu), 2016-2019, nr projektu: 2015/19/B/HS4/00362.
Powstanie i ewolucja odmian kapitalizmu w Polsce i nowych krajach członkowskich UE z Europy Środkowo-Wschodniej – próba instytucjonalnej analizy porównawczej, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 7 (główny wykonawca; kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Rapacki), 2015-2018, nr projektu: DEC-2014/13/B/HS4/00549.
Mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 5 (główny wykonawca; kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Alińska), 2014-2016, nr projektu: DEC-2013/09/B/HS4/03610.
Realna konwergencja dochodowa: wielowymiarowa analiza ekonometryczna z próbą identyfikacji punktów zwrotnych przy wykorzystaniu bayesowskiego uśredniania oszacowań – przyczynek do teorii, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 4 (kierownik projektu), 2013-2016, nr projektu: DEC-2012/07/B/HS4/00367.

(b) Projekty badawcze finansowane przez Narodowy Bank Polski

Analiza wpływu otoczenia regulacyjnego na tempo wzrostu gospodarczego krajów świata z wykorzystaniem bayesowskiego uśredniania oszacowań, projekt badawczy realizowany w ramach konkursu na projekty badawcze NBP, przeznaczone do realizacji w 2013 r. (wykonawca), 2013.
Realna konwergencja oraz wpływ polityki pieniężnej na wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej: analiza stabilności czasowej i próba identyfikacji punktów zwrotnych z użyciem metod bayesowskich, projekt badawczy realizowany w ramach konkursu na projekty badawcze NBP, przeznaczone do realizacji w 2012 r. (kierownik projektu), 2012.

(c) Ekspertyzy i inne projekty badawcze

Digitalizacja i internetyzacja a wzrost gospodarczy, mikrogrant finansowany przez DELab UW (Digital Economy Lab, Uniwersytet Warszawski), 2015 (współwykonawca: dr hab. Bartosz Witkowski).
Ekspertyza na zlecenie Banku Światowego (ekspertyza objęła analizę konwergencji krajów Unii Europejskiej), 2014.
The EU Enlargement and Economic Growth in the CEE New Member Countries, projekt badawczy na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach konkursu nr ECFIN/G/2008/007 (Call for Essays: Five Years of an Enlarged EU – a Positive–Sum Game), 2008 (współwykonawca: prof. dr hab. Ryszard Rapacki). Wyniki badania zostały przedstawione na międzynarodowej konferencji pt. „Five years of an enlarged EU – a positive-sum game”, organizowanej przez Komisję Europejską (Directorate-General for Economic and Financial Affairs of the European Commission), Bruksela (Belgia), 13-14 listopada 2008.
Liczne opracowania wykonane w ramach badań statutowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2003-2016.

 

Konferencje

Wielokrotne uczestnictwo w licznych konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach i wykładach odbywających się w wielu krajach, m.in. w Polsce, Belgii, Chile, Chinach, Czechach, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Hong Kongu, Niemczech, Rosji, Słowenii, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

 

Członkostwo w komitetach redakcyjnych i recenzje dla czasopism naukowych

 • członek Komitetu Redakcyjnego (Editorial Board) czasopisma Research in Applied Economics, wydawca: Macrothink Institute, 5348 Vegas Dr., Unit 825, Las Vegas, Nevada 89108, United States, www.macrothink.org, od 1 stycznia 2013 r.
 • członek Rady Akademickiej (Academic Board) czasopisma International Journal of Management and Economics, wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, od grudnia 2015 r.
 • członek Rady Recenzentów konferencji „Contemporary Issues in Economy”, organizowanej cyklicznie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od listopada 2015 r.
 • recenzowanie licznych artykułów dla czasopism naukowych polskich i zagranicznych: Eastern European Economics; Economic Modelling; Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal; Engineering Economics; International Review of Economics & Finance; Post-Communist Economies; Technological and Economic Development of Economy; Acta Oeconomica; Contemporary Economics; Equilibrium; International Journal of Management and Economics; Journal of Business Cycle Measurement and Analysis; Research in Applied Economics; Yearbook of the Institute of Central and Eastern Europe; Edukacja w dyskursie; Ekonomia; Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH; Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH; Studia Oeconomica Posnaniensia.

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie w prestiżowym Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych.
 • Liczne nagrody i listy gratulacyjne Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.