Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Senat

 
Poniższy tekst stanowi część Rozdziału 1 „Senat i Rektor” Działu III „Organy SGH” statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie​.
 

 

 
§ 43
 1. Senat jest najwyższym organem kolegialnym SGH.
   
 2. Senat zajmuje stanowisko w sprawach nurtujących społeczność akademicką SGH oraz wyraża opinie w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę kolegium albo przynajmniej dwóch członków Senatu.
 
§ 44
 1. W skład Senatu wchodzą:
   
  1) Rektor jako przewodniczący;
  2) prorektorzy;
  3) dziekani kolegiów;
  4) dziekani studiów;
  5) pięciu przedstawicieli nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
  6) sześciu przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego;
  7) sześciu przedstawicieli samorządu studentów;
  8) przedstawiciel samorządu doktorantów;
  9) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 2. Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią więcej niż połowę statutowego składu Senatu, nie więcej jednak niż trzy piąte tego składu.

 3. Przedstawiciele studentów i przedstawiciel doktorantów w Senacie stanowią łącznie nie mniej niż jedną piątą składu Senatu.
 
§ 45
 1. W posiedzeniach Senatu uczestniczą z głosem doradczym:

  1) kanclerz, jeżeli nie jest członkiem Senatu; 
  2) kwestor, jeżeli nie jest członkiem Senatu;
  3) dyrektor Biblioteki SGH, jeżeli nie jest członkiem Senatu;
  4) sekretarz Senatu, jeżeli nie jest członkiem Senatu;
  5) przedstawiciel organizacji zrzeszających absolwentów SGH delegowany przez te organizacje;
  6) po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w SGH;
  7) przewodniczący samorządu studentów, jeżeli nie jest członkiem Senatu;
  8) przewodniczący samorządu doktorantów, jeżeli nie jest członkiem Senatu.

 2. W posiedzeniach Senatu uczestniczy Rektor-elekt.

 3. Na pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji urzędujący Rektor zaprasza ustępującego Rektora, jeżeli nie jest on członkiem Senatu.

 4. Rektor zaprasza na posiedzenia Senatu nauczycieli akademickich Uczelni będących członkami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej lub Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, jeżeli nie są oni członkami Senatu.

 5. Na posiedzenia Senatu mogą być zapraszane przez Rektora również inne osoby, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem obrad.

 6. Osobom, o których mowa w ust. 2-5, przysługuje prawo zabrania głosu. Osoby te, jak również osoby, o których mowa w ust. 1, nie biorą udziału w głosowaniach i nie są uprawnione zgłaszać wnioski merytoryczne i formalne.
 
§ 46
 1. Do kompetencji Senatu należy:

  1) uchwalanie statutu i jego wiążącej wykładni;
  2) uchwalanie strategii rozwoju SGH;
  3) ustalanie zasad działania Uczelni w zakresie wykonywania jej podstawowych zadań określonych w § 4;
  4) uchwalanie regulaminu studiów oraz regulaminu studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii odpowiednio samorządu studentów i samorządu doktorantów;
  5) uchwalanie regulaminu studiów podyplomowych;
  6) określanie kierunków studiów oraz formy, poziomu i profilu kształcenia w SGH na poszczególnych kierunkach, w tym podejmowanie uchwał o utworzeniu lub likwidacji kierunku studiów oraz specjalności kierunkowych;
  7) /uchylony/
  8) podejmowanie na wniosek Senackiej Komisji Programowej i po zasięgnięciu opinii rad kolegiów, uchwał w sprawie ustalenia programów kształcenia, w tym planów studiów na poszczególnych kierunkach studiów oraz formach, poziomach i profilach kształcenia oraz warunków uzyskiwania dyplomów; wniosek podlega zaopiniowaniu przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studentów;
  9) ustalanie wytycznych dla rad kolegiów w sprawie uchwalania przez nie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, programów kształcenia, w tym planów studiów doktoranckich;
  10) ustalanie wytycznych w sprawie prowadzenia w SGH studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
  11) ustalanie warunków i trybu przyjęć na studia i studia doktoranckie, po zasięgnięciu opinii odpowiednio samorządu studentów i samorządu doktorantów;
  12) podejmowanie uchwał w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy;
  13) podejmowanie uchwał w sprawie organizacji roku akademickiego;
  14) określanie zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów lub doktorantów;
  15) ustalanie ogólnych zasad współpracy SGH z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami naukowymi i społecznymi, a także organizacjami i podmiotami gospodarczymi;
  16) ustalanie ogólnych zasad prowadzenia studiów o profilu praktycznym z udziałem podmiotów gospodarczych;
  17) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania finansowego SGH;
  18) ustalanie zasad podziału środków przeznaczonych na prace badawcze, w zakresie nieuregulowanym przez odrębne przepisy prawa;
  19) dokonywanie oceny działalności Uczelni oraz oceny działalności Rektora;
  20) określanie kierunków polityki kadrowej;
  21) określanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych;
  22) określanie zasad zwiększania wynagrodzeń pracowniczych w oparciu o środki inne niż dotacje określone w art. 94 ust. 1 ustawy;
  23) wyrażanie zgody na zawiązanie oraz treść aktu założycielskiego albo statutu spółki celowej, o której mowa w art. 86a ustawy;
  24) wyrażanie zgody na dokonanie przez SGH czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz dokonanie czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, przekracza kwotę 2.000.000 złotych;
  25) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez SGH zobowiązań pieniężnych nieobjętych planem rzeczowo-finansowym na dany rok, w tym zobowiązań wekslowych, na kwotę przekraczającą 1.000.000 złotych;
  26) wyrażanie zgody na przyjęcie darowizn, spadków i zapisów o wartości przekraczającej 2.000.000 złotych;
  27) wyrażanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora i dziekanów kolegiów;
  28) /uchylony/
  29) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie, innych przepisach prawa, statucie, regulaminie studiów, regulaminie studiów doktoranckich i regulaminie studiów podyplomowych.

 2. W nagłych przypadkach, grożących niepowetowaną szkodą dla SGH, Rektor jest uprawniony, po przeprowadzeniu konsultacji w formie zwyczajowo przyjętej, złożyć oświadczenie woli w sprawach określonych w ust. 1 pkt 25 i 26 bez zgody Senatu. Senat wyraża następczą zgodę na czynność Rektora na swoim najbliższym posiedzeniu.

 3. Samorząd studentów i samorząd doktorantów przedstawiają opinie, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
 
§ 47
 1. W sprawach dotyczących prowadzenia studiów wyższych Senat wykonuje kompetencje rady podstawowej jednostki organizacyjnej określone w ustawie i przepisach wykonawczych do ustawy, chyba że przepis szczególny statutu stanowi inaczej.

 2. Senat, w odniesieniu do pozakolegialnych jednostek organizacyjnych, wykonuje kompetencje rady kolegium w sprawach dotyczących działalności tych jednostek organizacyjnych oraz w sprawach dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy nauczycieli akademickich zatrudnianych w tych jednostkach, chyba że przepis szczególny statutu stanowi inaczej lub radzie danej pozakolegialnej jednostki organizacyjnej została przyznana szczególna kompetencja w trybie § 39 ust. 4.
 
§ 48
Uchwały Senatu podjęte w zakresie jego kompetencji stanowiących są wiążące dla innych organów SGH, jej pracowników, studentów i doktorantów.
 
§ 49
W sprawach należących do kompetencji Senatu przysługuje mu i jego komisjom prawo zwracania się o wyjaśnienia i informacje do wszystkich innych organów i jednostek organizacyjnych Uczelni, organów samorządu studentów i samorządu doktorantów, organów uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów, jak również do wszystkich członków społeczności akademickiej SGH.
 
§ 50
 1. Senat może tworzyć stałe i doraźne komisje senackie.
   
 2. Uchwały komisji mają charakter opinii lub wniosków i nie ograniczają ustawowych lub statutowych kompetencji organów SGH.

 3. Stałymi komisjami tworzonymi przez Senat są w szczególności:

  1) Senacka Komisja Programowa;
  2) Senacka Komisja Budżetu i Finansów;
  3) Senacka Komisja Nauki;
  4) Senacka Komisja Statutowa;
  5) Senacka Komisja Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem;
  6) Senacka Komisja Dydaktyczna ds. Studentów i Doktorantów.
 
§ 51
 1. Senacka Komisja Programowa przygotowuje dla Senatu i Rektora opinie i wnioski dotyczące kierunków i zasad polityki kształcenia w SGH. W szczególności przy udziale rad kolegiów Senacka Komisja Programowa opracowuje projekty uchwał Senatu w sprawie określenia programów kształcenia, w tym planów studiów oraz sylabusów w zakresie przedmiotów obowiązkowych − zarówno dla wszystkich studentów SGH, jak i w ramach poszczególnych kierunków studiów.

 2. /uchylony/
 
§ 52
 1. Komisje stałe są powoływane na okres kadencji Senatu, nie później niż dwa miesiące od rozpoczęcia jego kadencji.

 2. Senat określa liczbę członków poszczególnych komisji z uwzględnieniem udziału przedstawicieli kolegiów, pozakolegialnych jednostek organizacyjnych, samorządu studentów i samorządu doktorantów, w zależności od zakresu i charakteru zadań odnośnej komisji.

 3. Z zastrzeżeniem szczególnego statusu Senackiej Komisji Programowej, kandydatów na członków komisji stałych wskazują dziekani kolegiów, kierownicy pozakolegialnych jednostek organizacyjnych, organy samorządu studentów i samorządu doktorantów, a Senatowi w celu ich powołania przedstawia Rektor; kompetencja przedstawiania kandydatów na członków komisji przysługuje także członkom Senatu.

 4. Przewodniczącego stałej komisji powołuje Senat na wniosek Rektora spośród osób powołanych do komisji.
 
§ 53
 1. Dla zbadania konkretnego zagadnienia lub wyrażenia opinii w sprawie nienależącej do wyłącznego zakresu działania żadnej komisji stałej, Senat może powołać komisję doraźną, określając jej skład i osobę przewodniczącego.

 2. Kadencja komisji doraźnej kończy się w dniu wskazanym w uchwale powołującej komisję, a w braku takiego określenia w dniu, w którym Senat stwierdził wykonanie przez komisję wszystkich powierzonych jej zadań.