Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Senat : Senat SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Senat
 

 Senat

 
Wyciąg ze statutu SGH stanowiacego załącznik do uchwały nr 499 Senatu SGH z dnia 29 maja 2019 r. 

§ 47

1.   Do kompetencji Senatu należy:

1)   uchwalanie statutu i jego zmian;

2)   uchwalanie:

a)  regulaminu kolegium,

b)  regulaminu studiów,

c)   regulaminu szkoły doktorskiej,

d)  regulaminu studiów podyplomowych i innych form kształcenia;

3)   uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;

4)   uchwalanie kodeksów etyki;

5)   powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni, w tym powoływanie przewodniczącego Rady;

6)   ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni;

7)   opiniowanie kandydatów na Rektora;

8)   wybór przewodniczących rad naukowych;

9)   przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni;

10)   formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;

11)   nadawanie stopni naukowych, z zastrzeżeniem innych postanowień statutu;

12)   określanie spos​obu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora albo doktora habilitowanego, w zakresie określonym ustawą;

13)   nadawanie tytułu doktora honoris causa;

14)   wskazywanie studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej;

15)   ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz do szkół doktorskich, po zasięgnięciu opinii odpowiednio samorządu studentów albo samorządu doktorantów;

16)   ustalanie:

a)  na wniosek Senackiej Komisji Programowej i po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu studentów, programów studiów wyższych na poszczegól​nych kierunkach studiów oraz formach, poziomach i profilach kształcenia oraz warunków uzyskiwania dyplomów,

b)  po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu doktorantów, programów kształcenia w szkołach doktorskich,

c)   programów studiów podyplomowych;

17) określanie wzorów dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego;

18)   określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;

19)   określanie zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat;

20)   opiniowanie kryteriów i trybu dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich;

21)   zatwierdzanie regulaminu:

a)  akademickiego inkubatora przedsiębiorczości,

b)  centrum transferu technologii

– działających w formie jednostki ogólnouczelnianej;

22)   opiniowanie kandydatów na:

a)  dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości,

b)  dyrektora centrum transferu technologii

– działających w formie jednostki ogólnouczelnianej;

23)   wyrażanie zgody na:

a)  utworzenie spółki celowej, o której mowa w art. 149 ust. 1 ustawy,

b)  utworzenie lub przystąpienie do spółki kapitałowej tworzonej w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nimi;

24)   określanie zasad, kryteriów i trybu przyznawania pracownikom, studentom i doktorantom stypendiów z własnego funduszu stypendialnego SGH;

25)   ustalanie ogólnych zasad współpracy SGH z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami naukowymi i społecznymi, a także organizacjami i podmiotami gospodarczymi;

26)   uchwalanie:

a)  regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad ich komercjalizacji,

b)  regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni;

27)   wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;

28)   wykonywanie zadań związanych z:

a)  przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,

b)  włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia

– zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

29)   wyrażanie opinii we wszystkich sprawach o istotnym znaczeniu dla wspólnoty Uczelni przedłożonych przez Rektora, dziekana kolegium, dziekana studium, dziekana szkoły doktorskiej albo co najmniej jedną piątą członków Senatu;

30)   wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub statucie.

2.   Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 11, podejmowane są przez członków Senatu zatrudnionych na stanowiskach profesora albo profesora uczelni w obecności co najmniej połowy statutowej liczby tych członków.

3.   Samorząd studentów i samorząd doktorantów przedstawiają opinie, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.