Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Misja : Misja | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Strategia rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2022–2032

 

28 kwietnia 2021 r. Senat SGH przyjął Uchwałę nr 87 w sprawie strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2022–2032

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przyjmuje za przewodnie idee swoich działań: prawdę, szacunek dla wiedzy, rzetelność w jej upowszechnianiu. Do najważniejszych celów Uczelni należą: prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach. W działalności naukowej i dydaktycznej SGH kieruje się zasadami wolności badań naukowych, wolności nauczania, poszanowania wolności i swobody wyrażania poglądów oraz wzajemnej życzliwości i tolerancji, jak również przekonaniem, że nauczanie służy zgłębianiu najnowszych osiągnięć nauki światowej, kształceniu umiejętności rzetelnej pracy, rozwijaniu przedsiębiorczości i odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Uczelnia funkcjonuje z poszanowaniem standardów międzynarodowych, zasad etycznych i dobrych praktyk w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz z uwzględnieniem szczególnego znaczenia społecznej odpowiedzialności nauki.

Pracownicy, studenci i doktoranci oraz absolwenci SGH tworzą samorządną wspólnotę Uczelni, mającą na celu jej rozwój polegający na kreowaniu i przekazywaniu najnowszej wiedzy, tworzeniu jak najlepszych warunków do prowadzenia badań naukowych, kształcenia studentów, doktorantów i kadr naukowych oraz pogłębianiu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Aspiracje SGH

 • Zaangażowana wspólnota Uczelni.
 • Wiodąca pozycja naukowa.
 • Przywództwo w edukacji.
 • Opiniotwórcza SGH.
 • Cyfrowa SGH.
 • Odpowiedzialna SGH.

Misja

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to innowacyjna uczelnia ekonomiczna, rozwijająca twórczy potencjał intelektualny i kształcąca liderów w odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Jest znaczącym na świecie ośrodkiem badań naukowych, nowych idei i inicjatyw kreowanych przez wspólnotę akademicką, absolwentów, a także przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej. SGH, będąc niezależną i wrażliwą społecznie Uczelnią, kształtuje obywatelskie oraz etyczne postawy poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą.

Wizja

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie wiodącą, opiniotwórczą uczelnią europejską, łączącą najlepsze cechy uniwersytetu ekonomicznego i szkoły biznesu.
Otwarta i aktywna Wspólnota Uczelni, czerpiąc z tradycji akademickiej i najnowszych osiągnięć nauki, będzie integrować interdyscyplinarne badania prowadzone w środowisku międzynarodowym z praktyką gospodarczą oraz kształtować liderów odpowiedzialnych społecznie i zdolnych do podejmowania wyzwań przyszłości.

Wartości

 • PRAWDA – to szczere i odważne postępowanie w zgodzie z faktami oraz z zachowywaniem obiektywizmu.
 • PROFESJONALIZM – rozumiany jako oparte na ciągłym rozwoju, wysokiej jakości odpowiedzialne działanie.
 • UCZCIWOŚĆ – oznacza transparentne i sprawiedliwe postępowanie zgodne z powszechnie przyjętymi w społeczeństwie zasadami.
 • SZACUNEK – rozumiany jako życzliwe, godne i równe traktowanie oraz zachowywanie poufności.
 • WSPÓŁPRACA – to budowanie dobrych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu, aby tworzyć wspólnotę.

Wstęp

Podstawą opracowania strategii rozwoju SGH był szeroko zakrojony zestaw prac analityczno-diagnostycznych (m.in. projekt badawczy Analiza strategiczna Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, badania Strategia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w opinii przedstawicieli środowiska SGH), których owocem były Misja oraz Wytyczne do wizji i strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2019–2030, zatwierdzone uchwałą Senatu SGH w dniu 28 marca 2018.

Strategia rozwoju SGH określa ramy priorytetów dla całej Uczelni (jej kluczowych obszarów działania), a także dla kolegiów i jednostek administracyjnych. Zawarte w strategii zobowiązania wyznaczają kierunki działań w perspektywie najbliższych 10 lat (2022–2032). Cele strategiczne określają zamierzenia na okres 5 lat (2022–2027).

Strategia rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie obejmuje następujące obszary strategiczne, w tym zobowiązania i cele strategiczne:

 1. Nauka.
 2. Dydaktyka.
 3. Relacje z otoczeniem.
 4. Zarządzanie Uczelnią.

Integralnymi elementami obszarów strategicznych są następujące wymiary przekrojowe:

 1. Umiędzynarodowienie.
 2. Transformacja cyfrowa.
 3. Społeczna odpowiedzialność.
 4. Współpraca z absolwentami.

   
 

sgh_ksztaltuje_liderow_2018_baner_280px_Obszar roboczy 1.png