Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Misja : Misja | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Misja Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

​28 marca 2018 roku Senat SGH przyjął treść misji oraz wytyczne do opracowywanych wizji i strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to innowacyjna uczelnia ekonomiczna rozwijająca twórczy potencjał intelektualny i kształcąca liderów w odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Jest znaczącym na świecie ośrodkiem badań naukowych, nowych idei i inicjatyw kreowanych przez wspólnotę akademicką, absolwentów, a także przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej. SGH, będąc niezależną i wrażliwą społecznie uczelnią, kształtuje obywatelskie oraz etyczne postawy poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą.

 

 Wytyczne do wizji SGH

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to: uczelnia elitarna ekonomiczna o akademickim charakterze stawiająca wysokie wymagania społeczności akademickiej Uczelni; uczelnia łącząca cechy uniwersytetu ekonomicznego i szkoły biznesu; uczelnia prowadząca interdyscyplinarne badania naukowe o zasięgu międzynarodowym; uczelnia kształcąca przez całe życie na najwyższym poziomie; uczelnia działającą w wymiarze międzynarodowym zorientowana na potrzeby otwartej gospodarki i konkurująca na poziomie światowym; uczelnia ściśle współpracująca z praktyką gospodarczą, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi; uczelnia kooperująca – lider inicjatyw integrujących ekonomiczne środowisko  w kraju i zagranicą; uczelnia prowadząca stały dialog z kluczowymi interesariuszami; uczelnia otwarta, tolerancyjna i wrażliwa społecznie; uczelnia dostrzegająca nowe idee społeczne.

 

 Wytyczne do strategii rozwoju SGH na lata 2019-2030

 

Nauka SGH charakteryzuje się:

 1. prowadzeniem interdyscyplinarnych badań ekonomicznych, społecznych  i politycznych;
 2. prowadzeniem badań podstawowych i stosowanych o szerokim zakresie (badania dla biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej);
 3. wysoką aktywnością w rozwijaniu badań realizowanych w zespołach międzynarodowych;
 4. tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi naukowemu swoich pracowników, doktorantów i studentów;
 5. wysoką aktywnością w realizacji badań wdrożeniowych, cyklicznych oraz zamawianych dla różnych grup interesariuszy;
 6. dużym zaangażowaniem wszystkich pracowników naukowych, naukowodydaktycznych, doktorantów oraz studentów (w ramach studenckich kół naukowych) w prowadzeniu badań;
 7. współpracą między jednostkami naukowymi z różnych ośrodków badawczych  w kraju;
 8. dużym stopniem popularyzacji wyników badań (komercjalizacja badań  i publikacje);
 9. wydawaniem czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym (lista filadelfijska);
 10. znaczącym udziałem w budżecie przychodów z tytułu prowadzonych badań  i ekspertyz. 

Dydaktyka SGH wyróżnia się:

 1. prowadzeniem dydaktyki na światowym poziomie;
 2. wysoką jakością dydaktyki potwierdzoną prestiżowymi akredytacjami oraz wysokimi lokatami w krajowych i zagranicznych rankingach;
 3. programami i metodami nauczania dostosowanymi do przyszłych potrzeb gospodarki oraz życia społecznego opracowywanymi przy współudziale przedstawicieli z praktyki gospodarczej;
 4. kształceniem nastawionym na kształtowanie etycznych postaw, a także rozwój kreatywności i przedsiębiorczości u studentów oraz przyswajanie wiedzy niezbędnej do dokonywania racjonalnych wyborów zawodowych i osobistych;
 5. rozwiniętym systemem tutorskim dla studentów;
 6. programami adaptacji językowej i kulturowej dla studentów zagranicznych;
 7. wszechstronnie wykształconą, międzynarodową i aktywną naukowo kadrą dydaktyczną;
 8. bogatą bazą biblioteczną;
 9. nowoczesną infrastrukturą wspierającą proces dydaktyczny;
 10. partnerskimi relacjami ze studentami, doktorantami i słuchaczami studiów podyplomowych. 

Współpraca międzynarodowa SGH cechuje:

 1. wysoki stopień umiędzynarodowienia dydaktyki oraz badań naukowych;
 2. duża liczba zagranicznych pracowników naukowych i dydaktycznych, studentów oraz doktorantów;
 3. otwarcie na różne formy współpracy międzynarodowej;
 4. aktywny udział w międzynarodowych sieciach akademickich. 

Współpraca z otoczeniem gospodarczym SGH posiada:

 1. zdolność do efektywnej współpracy z partnerami biznesowymi, społecznymi  i administracją publiczną;
 2. atrakcyjną ofertę dla partnerów biznesowych, społecznych i administracji publicznej;
 3. efektywną organizację procesu współpracy z partnerami biznesowymi, społecznymi i administracją publiczną wykorzystującą potencjał pracowników Uczelni;
 4. zdolność do kształtowania, przekazywania i rozwijania nowych idei, innowacji  i prognoz gospodarczych;
 5. ścisłą współpracę ze szkołami średnimi.

Zarządzanie Uczelnią  SGH jest:

 1. sprawną organizacyjnie i efektywną ekonomicznie jednostką finansów publicznych;
 2. uczelnią wykorzystującą w procesach decyzyjnych oczekiwania i opinie kluczowych interesariuszy;
 3. elastycznie działającym integratorem oddolnych inicjatyw pracowniczych;
 4. uczelnią aktywnie pozyskującą środki finansowe. 
 

 Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora SGH prof. Marka Rockiego podczas Święta Uczelni 11 kwietna 2018 roku

 
 
   
 

sgh_ksztaltuje_liderow_2018_baner_280px_Obszar roboczy 1.png