Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Lokalizacja : Lokalizacja SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Kampus SGH

 
   
 

 

 
Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

W związku z realizacją przepisów RODO*  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie informuje o podstawowych zasadach przetwarzania danych osobowych, a także o prawach, jakie Pani/Panu przysługują. Szczegółowe informacje, uwzględniające specyfikę danego działania związanego z przetwarzaniem danych osobowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przekazuje osobom podczas pozyskiwania ich danych, zgodnie z art. 13 RODO.

I. Administrator
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

II. Inspektor Ochrony Danych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wyznaczyła Inspektor Ochrony Danych – mgr Katarzynę Janczewską – z którą można skontaktować się poprzez adres iod@sgh.waw.pl.

III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania

Realizacja zadań Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Zadania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uczelni publicznej o ponad 110-letniej tradycji, mają swoje źródło w misji, jaką jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.

 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przetwarza dane osobowe w związku z realizacją swoich obowiązków, wynikających z przepisów - a zatem w większości przypadków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO – zaś w przypadku danych należących do szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) – art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie realizuje obowiązki wynikające przede wszystkim z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce**, a także przepisów z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych.

Kontakt ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie
Dane osobowe, które poda Pani/Pan podczas kontaktu ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane pytanie. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda, którą wyraża Pani/Pan poprzez swoje działanie – np. napisanie do nas i podanie swojego adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by komunikować się z Panią/Panem. Może się zdarzyć, że odpowiedź na Pani/Pana pytanie – w szczególności jeśli będzie dotyczyć niektórych praw wynikających z RODO, np. prawa dostępu do danych – będzie wymagała sprawdzenia Pani/Pana tożsamości, by nie dopuścić do ujawnienia danych osobowych osobie nieuprawnionej.

Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 
IV. Informacje o udostępnianiu danych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie co do zasady nie udostępnia danych podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Jeśli jednak w konkretnym przypadku tak się dzieje, informujemy o tym w klauzuli.

V. Czas przetwarzania danych osobowych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań, a następnie w celu archiwalnym – na zasadach i przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach***. Bardziej szczegółowe informacje, a także inne kryteria czasu przetwarzania danych, jeśli występują, podajemy w klauzulach dotyczącym konkretnych działań.
Dane osobowe, które przetwarzamy w związku ze skierowanym do nas pytaniem w sprawie RODO, przetwarzamy przez okres przedawnienia roszczeń.

VI. Prawa osoby, które dane są przetwarzane
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie szanuje prywatność i prawo do ochrony danych osobowych wszystkich osób, których dane przetwarza.

Informujemy, że zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Nie każde z tych praw może być jednak przez nas zrealizowane w każdym przypadku. Dla przykładu, jeśli podstawą przetwarzania danych jest konieczność spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – nie możemy zrealizować prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ponieważ musimy przestrzegać przepisów zobowiązujących nas do przechowywania danych przez określony czas. O tym, jakie prawa przysługują Pani/Panu w konkretnym przypadku, informujemy w klauzulach dotyczących konkretnych działań. Słyniemy z dbania o najwyższe standardy, również w obszarze ochrony danych osobowych, ale jeśli uważa Pani/Pan, że nasze działania naruszają RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.           
                                                                                      
 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze  zm.).

** Dz. U. z 2018 r. poz. 1668.

*** Dz.U. z 2018 r. poz. 217, ze zm.
 
 

 Kontakt

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa, Polska

Jak dojadę?

​tel. centrala: +48 22 564 60 00
faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

NIP: 525-000-84-07
REGON: 000001502
Adres skrytki ESP: /SGH/SkrytkaESP

tel. rekrutacja: +48 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

książka adresowa SGH

księgarnia i gadżety SGH (parter budynku głównego)​

spacer wirtualny (zdjęcia)

wirtualna wycieczka (film)​

Informacje o uczelni, informacje ETR oraz w polskim języku migowym​​

 

 Jakość powietrza

 
​​​​ ​​​
 

 Pobierz plany budynków

 

budynek A – pobierz plan

budynek C – pobierz plan

budynek G – pobierz plan

budynek G – drogi ewakuacyjne

budynek M – pobierz plan

budynek W – pobierz plan

dom studenta nr 3 „Grosik” – pobierz plan

spis jednostek – pobierz

 

 Lokalizacja defibrylatorów

 
​​partery budynków: C, G (główny), M, dom studenta „Sabinki”, dom studenta „Grosik”
 

 Administratorzy obiektów