Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Symbole i zwyczaje : Symbole i zwyczaje | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Symbole i zwyczaje

 

​Załącznik do zarządzenia nr 57 Rektora SGH z dnia 27 grudnia 2010 r.

 

SZCZEGÓŁOWY TRYB POSTĘPOWANIA ZWIĄZANEGO Z SYMBOLAMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ KULTYWOWANIEM JEJ TRADYCJI I ZWYCZAJÓW
 

 

§ 1
 1. Sztandary SGH są eksponowane w gablotach w Rektoracie.
 2. Za zapewnienie udziału pocztu sztandarowego w uroczystościach odpowiada Zespół Obsługi Władz Akademickich.
 3. Historyczna pieczęć przechowywana jest w Archiwum SGH.
 4. Księga pamiątkowa przechowywana jest w Rektoracie, a za jej prowadzenie odpowiada Biuro Prasowe.
§2
 
Dział Zarządzania Nieruchomościami zapewnia stałą opiekę nad miejscami pamięci SGH i ich dekorację.
 
§3
 1. Sekretariat Rektora zapewnia należytą dbałość o kompletność i odpowiedni stan strojów akademickich władz rektorskich, insygniów władzy rektorskiej, łańcuchów pozostałych członków władz akademickich. Stroje władz rektorskich oraz insygnia akademickie przechowywane są w Rektoracie.
 2. Zespół Obsługi Władz Akademickich zapewnia należytą dbałość o kompletność i odpowiedni stan strojów akademickich pozostałych senatorów, pocztu sztandarowego SGH oraz pedli. Stroje przechowywane są w Zespole Obsługi Władz Akademickich.
 3. Biuro ds. Absolwentów zapewni należytą dbałość o kompletność i odpowiedni stan strojów doktorów i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Stroje przechowywane są w pomieszczeniu szatni w budynku W.
§4
 1. Za koordynację prac związanych z przygotowaniem uroczystości akademickich odpowiedzialne jest Biuro Informacji i Promocji.
 2. Na uroczystości akademickie członkowie Senatu i inne uprawnione osoby wchodzą do auli w orszaku prowadzonym przez pedli i poczet sztandarowy w kolejności ustalonej przez Rektora.
 3. Wygłoszenie wykładu inauguracyjnego powierza Rektor.
 4. Za merytoryczne przygotowanie uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa odpowiedzialny jest dziekan właściwego kolegium wraz z promotorem postępowania.
§5
 1. Za organizację ślubowania studentów odpowiedzialny jest Dział Nauczania.
 2. Za organizację wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora odpowiada Dział Nauki.
 3. Za organizację wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych odpowiada Dział Spraw Pracowniczych.
 4. Za organizację wręczenia listów gratulacyjnych absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia odpowiedzialne jest Biuro ds. Absolwentów.
 5. Za współpracę ze Stowarzyszeniem Absolwentów SGH odpowiada prorektor ds. dydaktyki i studentów.
 6. Stowarzyszenie Absolwentów SGH oraz grupy absolwentów mogą organizować spotkania środowiskowe. Kanclerz zobowiązany jest do ułatwienia organizacji tych spotkań.
 7. Ogólnouczelniane zjazdy absolwentów organizowane są nie rzadziej niż co dziesięć lat licząc od roku założenia Uczelni.
 8. Za przygotowanie ogólnouczelnianych zjazdów absolwentów odpowiada komitet organizacyjny powołany przez Rektora.
§6
 1. Za sposób i organizację pożegnania pracownika naukowego i administracyjnego zatrudnionego w kolegium i przechodzącego na emeryturę odpowiada dziekan właściwego kolegium, a zatrudnionego w innej jednostce organizacyjnej − kanclerz.
 2. W przypadku śmierci nauczyciela akademickiego SGH lub emerytowanego nauczyciela akademickiego SGH, koordynacją spraw związanych z udziałem w uroczystościach pogrzebowych zajmuje się dziekan właściwego kolegium, w przypadku pracowników administracyjnych − bezpośredni przełożony.
 3. W przypadku śmierci profesora SGH lub członka władz Uczelni Dział Zarządzania Nieruchomościami, po otrzymaniu informacji z Sekretariatu Rektora, niezwłocznie wywiesza przy wejściu do budynku G flagę SGH przybraną kirem żałobnym, która pozostaje w tym miejscu do dnia pogrzebu włącznie.
 4. Treść nekrologu do prasy, klepsydry oraz napisu na szarfie przygotowuje osoba, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 5. Wykonanie klepsydry zleca się Zespołowi Technik Multimedialnych Centrum Informatycznego, natomiast umieszczenie nekrologów w najbliższym możliwym wydaniu dziennika o zasięgu stołecznym − Kancelarii Głównej. W przypadku nekrologów dotyczących osób, które pełniły funkcję Rektora, prorektora lub dziekana nekrologi zamieszczane są w dzienniku o zasięgu krajowym. Czynności te prowadzi osoba, o której mowa w ust. 2.
 6. Dział Zarządzania Nieruchomościami rozwiesza klepsydry, niezwłocznie po ich otrzymaniu, przy wejściu do budynku G oraz przy wejściu do budynku, w którym znajdowało się miejsce pracy osoby zmarłej.
 7. Informacja o śmierci pracownika lub emerytowanego pracownika umieszczana jest na stronie internetowej Uczelni przez Biuro Informacji i Promocji z inicjatywy osób, o których mowa w ust. 2.
 8. Wieńce oraz transport na uroczystości pogrzebowe, osoba wymieniona w ust. 2, zamawia w Dziale Logistyki.
 9. W przypadku braku rodziny pogrzeb zmarłego pracownika organizowany jest na koszt SGH. Za organizację uroczystości pogrzebowych odpowiada pracownik zatrudniony na stanowisku ds. socjalnych.
 10. Formę pożegnania zmarłych studentów ustala dziekan właściwego studium w porozumieniu z przewodniczącym Samorządu Studentów SGH. Informacja o śmierci studenta umieszczana jest na stronie internetowej Uczelni przez Biuro Informacji i Promocji z inicjatywy Biura Samorządu Studentów i Doktorantów.
 11. Formę pożegnania zmarłych doktorantów ustala dziekan właściwego kolegium w porozumieniu z przewodniczącym Samorządu Doktorantów SGH. Informacja o śmierci doktoranta umieszczana jest na stronie internetowej Uczelni przez Biuro Informacji i Promocji z inicjatywy Biura Samorządu Studentów i Doktorantów.
 12. Za sprawy administracyjne związane z uroczystościami pogrzebowymi odpowiada kanclerz.
 
 
 

 Sztandar SGH

 
Awers sztandaru

Rewers sztandaru
 

    24 września 2002 roku - w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2002/2003 Marek Borowski, Marszałek Sejmu RP, przekazał na ręce prof. Marka Rockiego, Rektora SGH, nowy sztandar uczelni.

 
13 października 2002 r. - uroczystość poświęcenia przez Kardynała Józefa Glempa nowego sztandaru SGH w kościele akademickim św. Anny na Krakowskim Przedmieściu

 

 Insygnia rektorskie