Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : Prof. Irena E. Kotowska - Projekty badawcze
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Projekty badawcze

 

Krajowe:

 1. Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsze „Akademickie Mazowsze 2030, maj 2009-maj 2012
  Charakter udziału: kierowanie pracami zespołu ‘Prognoza demograficzna ludności Warszawy i Mazowsza 2030’
 2. Diagnoza Społeczna 2009, Diagnoza Społeczna 2011, Diagnoza Społeczna 2013, kolejne rundy panelowych badań warunków życia i jakości życia, realizowanych od 2000r. przez Radę Monitoringu Społecznego oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne;
  Charakter udziału: członek założyciel Rady Monitoringu Społecznego, współkierowanie pracami badawczymi.
 3. Projekt badawczy promotorski „Zmiany modelu rodziny a zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych”, nr N N114 122637, finansowany ze środków na naukę na lata 2009-2010, projekt realizowany w Instytucie Statystyki i Demografii SGH
  Charakter udziału:  kierownik projektu
 4. Zatrudnienie w Polsce 2008 – projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w Instytucie Badań Strukturalnych;
  Charakter udziału: kierowanie zespołem zajmującym się analizami na temat sytuacji osób młodszych i starszych na rynku pracy; sierpień 2009-marzec 2010.
 5. Projekt badawczy promotorski „On the interdependencies between fertility and female employment”, nr projektu N N114 209934 , finansowany ze środków na naukę na lata 2008-2009, projekt realizowany w Instytucie Statystyki i Demografii SGH
  Charakter udziału:  kierownik projektu

Międzynarodowe:

 1. Projekt badawczy międzynarodowy niewspółfinansowany: Generations and Gender Programme (GGP) Panelowe badanie przemian relacji miedzy pokoleniami, w rodzinie oraz miedzy kobietami i mężczyznami: Generacje, rodziny i płeć kulturowa GGS-PL2 (druga runda), 2013-2016; projekt NCN,
  Charakter udziału: kierownik projektu
 2. FamiliesAndSocieties – changing families and sustainable societies: Policy context and diversity over the life course and cross generations, 2013-2017, projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego, koordynator prac zespołu polskiego, kierowanie pracami grupy tematycznej WP3.
 3. Projekt badawczy międzynarodowy niewspółfinansowany „Nowe wzorce formowania i rozwiązywania rodzin w Polsce i we Włoszech – w poszukiwaniu przyczyn zachodzących zmian”, nr projektu DPN/N156/Włochy/2010, realizowany w Instytucie Statystyki i Demografii SGH we współpracy z University of Florence, 2011-2013.
  Charakter udziału:  kierownik projektu
 4. Projekt badawczy międzynarodowy niewspółfinansowany „Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami:  Generacje,  rodziny i płeć kulturowa – GGS-PL (pierwsza runda badania)”, nr projektu554/N-UNECE/2009/0, realizowany w Instytucie Statystyki i Demografii SGH, 2009-2012
  Charakter udziału: koordynator prac badawczych
 5. European Integration Process under New regional and Global Settings (EUintegRATIO) – project w ramach VII Programu Ramowego UE; http://www.euintegratio.eu/ 2010-2011, coordination and support actions
  Charakter udziału: zastępca koordynatora i wykonawca
 6. Monitoring Quality of Life in Europe – Analytical Report on Family Life and Work, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions; 2009
  Charakter udziału: kierownik projektu
 7. Reconciling Work and Welfare in Europe  (RECWOWE) – sieć doskonałości w ramach VII Programu Ramowego UE; http://recwowe.eu/, 2007-2011
  Charakter udziału: kierowanie pracami w jednym z zadań badawczych
 8. Childbearing trends and policies in Europe – projekt badawczy realizowany przez Max Planck Institute for Demographic Research; 2007-2008
  Charakter udziału kierowanie pracami
 9. The Insecure Perspectives of the Low Skilled in the Knowledge Society, Acronym LOWER3 – sieć doskonałości w ramach VI Programu Ramowego UE; http://www.uva-aias.net/lower.asp; 2004-2007;
  Charakter udziału: członek grupy zarządzającej projektem, kierowanie pracami polskiego zespołu.

Ekspertyzy:

 1. Polityka wspierająca rodziny – jaka polityka okazała się skuteczna w zahamowaniu spadku dzietności w krajach UE? (wraz z Anną Matysiak i Anną Baranowską), 2011, ekspertyza dla Senatu RP
 2. Family friendly policy – which policy counteracts a fertility decline in the EU member states? (wraz z Anną Matysiak i Anną Baranowską), 2011, ekspertyza dla Senatu RP
 3. Jak wzmocnić europejską politykę przeciwdziałania dyskryminacji, by lepiej odpowiadała na zmiany demograficzne i sprzyjała podnoszeniu spójności i rozwojowi (wraz z Agnieszką Chłoń-Domińczak), 2011, ekspertyza dla Senatu RP
 4. How to strenghten European anti-discrimination policy, so that it better addresses the demographic change and supports cohesion and development? (wraz z Agnieszką Chłoń-Domińczak), 2011, ekspertyza dla Senatu RP
 5. Podnoszenie wieku emerytalnego w kontekście zmian demograficznych w Polsce i Niemczech: diagnoza i rekomendacje, (wraz z Anitą  Abramowską-Kmon), ekspertyza dla Instytutu Spraw Publicznych, 2010.
 6. Analiza zmian liczby osób pracujących  w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 1993-2008 oraz projekcja na lata 2009-2035 (wraz z Pawłem Strzeleckim), ekspertyza dla Urzędu Integracji Instytutu Spraw Publicznych, 2009
 7. Integracja polityki rodzinnej i polityki rynku pracy, ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (wraz z Anną Matysiak), 2008
 8. Ekspertyza na temat wydłużenia urlopów macierzyńskich, ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (wraz z Anną Matysiak)  2008
 
 
 

 Prof. Irena E. Kotowska