Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Zasady ewaluacji

 
Ewaluacja jest centralnym punktem zreformowanego sytemu szkolnictwa wyższego w Polsce. 
Od przyznanej w wyniku ewaluacji kategorii naukowej zależy pozycja podmiotu w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce oraz jego prawa do m.in. kształcenia studentów i doktorantów, nadawania stopni naukowych czy pozyskiwania środków na działalność naukową i dydaktyczną z subwencji.
Najważniejsze kryteria ewaluacji to: 
 
Kryterium 1: poziom naukowy prowadzonej działalności 
Kryterium 2: efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych
Kryterium 3: wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki ‐ ocena ekspercka 
 
W wyniku reformy system oceny działalności naukowej został gruntownie zmieniony na korzyść naukowców. Trzy zmiany są jednak najbardziej kluczowe.
 
Pierwsza z nich to ocena działalności naukowej w ramach dyscyplin (a nie wydziałów). Dzięki temu dokonania językoznawców będą porównywane tylko z dokonaniami innych językoznawców, a nie – np. z historykami.

Druga z nich – to objęcie ewaluacją wszystkich pracowników naukowych – zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych (a nie tylko wybranych pracowników).
Trzecia – to wprowadzenie limitu osiągnięć zgłaszanych do oceny.


Limit osiągnięć publikacyjnych

 

Sloty publikacyjne - obliczenie 

 

1 (wymiar czasu pracy w 2017 r.) * 1 (100% działalności w dyscyplinie w 2017 r.) + 1*1 (dla 2018 r.) +1*1 (dla 2019 r.) +1*1 (dla 2020 r.) / 4 = 1. Wobec tego sumaryczna liczba slotów publikacji naukowych takiego pracownika, które mogą być uwzględniane w ewaluacji, wynosi 4 gdyż: 4 * 1 (średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem przez daną osobę działalności naukowej w danej dyscyplinie) = 4.

 

W ewaluacji są uwzględniane max. 2 sloty monografii, redakcji i rozdziałów z wydawnictw z I poziomu, stanowiące efekt pracy każdego z naukowców.

 

W przypadku osób reprezentujących dwie dyscypliny naukowe spośród których w ramach jednej dyscypliny naukowej ewaluacja nie jest przeprowadzana w podmiocie, sumę udziałów jednostkowych za publikacje naukowe uwzględniane w ewaluacji w ramach drugiej dyscypliny naukowej zwiększa się o 1; 3 sloty publikacyjne – gdy udział czasu pracy to 50% / 50%, 4 sloty publikacyjne – gdy udział czasu pracy w ewaluowanej dyscyplinie to 75%, a nieewaluowanej 25%.

 

Zaleca się by w ciągu roku każdy pracownik zapełnił swoimi publikacjami minimum 1 slot publikacyjny.

 

Dla publikacji jednoautorskiej udział jednostkowy wynosi 1. Oznacza to, że publikacja jednoautorska wypełnia jeden pełny slot publikacyjny autora (autor może na potrzeby ewaluacji zgłosić wszystkie swoje osiągnięcia publikacyjne, ale do ewaluacji danej dyscypliny w podmiocie będą liczyły się tylko 4 sloty). Natomiast w przypadku publikacji wieloautorskich udział ten (wypełnienie części slotu) zależy od wartości całkowitej danej publikacji, przeliczeniowej wartości danej publikacji, liczby współautorów z danego podmiotu i danej dyscypliny oraz liczby wszystkich autorów danej publikacji.

 

Źródło: Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik


 

  • PORADNIK DLA EWALUOWANYCH PODMIOTÓW  - POBIERZ