Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 FAQ

 
W związku z różnymi pytaniami i wątpliwościami związanymi z parametryzacją publikujemy odpowiedzi i wyjaśniania na najczęściej zadawane przez pracowników pytania dotyczące nowych zasad ewaluacji. Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana.
 
 
 

 AFILIACJA

 
Pytanie
Oprócz pełnego etatu w SGH na 1/2 etatu pracuję również w podmiocie X. Mam kilka prac napisanych z pracownikami tego podmiotu X, ale nie podaję w nich afiliacji SGH tylko podmiot X. Chciałem zapytać czy mogę te prace włączyć do oceny dorobku w SGH.
Moje jeszcze jedno pytanie to czy można afiliować prace dwiema uczelniami i zaliczyć
je do dorobku obu uczelni.
Odpowiedź
KEN będzie mogła nie uwzględnić danego osiągnięcia w ewaluacji w przypadku jeżeli nie jest ono związane z badaniami naukowymi prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej. Dlatego jeżeli w afiliacji w danej publikacji został wskazany inny podmiot niż ewaluowany, istnieje ryzyko odrzucenia takiej publikacji w procesie ewaluacji.
 
Nie można upoważnić dwóch podmiotów do wykazania do celów ewaluacji tej samej publikacji.
 
 

 OŚWIADCZENIA

 
Pytanie
Czy pracownik może jeszcze poprawić swoją kategorie, jeśli jego oświadczanie N wygasło 30-09-2019?
Odpowiedź
Pracownik nadal może poprawić swoją kategorię. Do oceny będzie mogła zostać zgłoszona publikacja, która ukazała się gdy pracownik nie był już zaliczony do liczby N, jeśli powstała w wyniku badań z czasu, gdy pracownik był w N (przy założeniu złożeniu przez autora oświadczenia upoważaniającego wykazanie osiągnięcia w ewaluacji podmiotu).
 
Pytanie
Pracownik od 2018 r. jest zaliczony do N danej dyscypliny w wymiarze 0,5 etatu. Od 1.10.2020 chce przejść na cały etat. Jak zmieni mu to „wymiar N” w latach 2020 i 2021? Czy wówczas cały rok 2020 będzie mu się liczył jako cały N i dzięki temu limit publikacyjny będzie dla niego większy?
Odpowiedź
Do wyznaczenia wkładu do N za dany rok uwzględnia się stan na 31 grudnia. Jeśli pracownik przejdzie na cały etat od 01.10.2020 roku, to jego wkład do N w 2020 roku wyniesie 1,00. Podobnie w roku 2021. Poprzez wzrost liczby N w latach 2020-2021 wzrośnie liczba N pracownika wyznaczona dla całego okresu, a co za tym idzie zwiększy się także jego limit slotów publikacyjnych.
 

 URLOPY

 
Pytanie
W myśl par. 17 ust. 10, przepisów ust. 8 i 9  nie stosuje się  w przypadku korzystania z ukropu bezpłatnego, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopów rodzicielskich lub zasiłku chorobowego. Jak długo może trwać urlop lub zasiłek, aby  przypadki opisane  w ust. 8 i 9 nie zostały zastosowane?
Odpowiedź
Przepisów ust. 8 i 9 nie stosuje się w przypadku pracowników, którzy w okresie objętym ewaluacją:
1) korzystali z urlopu bezpłatnego,
2) korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia,
3) korzystali z któregokolwiek z urlopów związanych z rodzicielstwem, określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.),
4) przebywali na zasiłku chorobowym lub pobierali świadczenie rehabilitacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.)
- łącznie przez co najmniej 24 miesiące lub przez co najmniej połowę okresu zatrudnienia w ewaluowanym podmiocie.
 

 PUBLIKACJE I SLOTY

 
Pytanie
Razem ze współautorami (CC) piszemy zbiór zadań z ekonometrii i badań operacyjnych; planujemy skończyć prace w połowie października. Ponieważ zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie tej publikacji, chcielibyśmy zapytać, czy taka książka (zbiór zadań) będzie się liczyła przy najbliższej parametryzacji, czyli czy my jako autorzy oraz uczelnia dostanie za taką publikację punkty.
Odpowiedź
Zgodnie z zapisem rozporządzenia monografią naukową jest recenzowana publikacja książkowa, która przedstawia określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona jest przypisami, bibliografią lub innym właściwej dla danej dyscypliny aparatem naukowym.
W przypadku zbioru zadań może zostać podważony charakter naukowy takiego opracowania. Co do zasady skrypty i podręczniki akademickie nie są uwzględniane w ewaluacji.
 
Pytanie:
Mam pytanie odnośnie monografii, wydanej w wydawnictwie z wykazu. Jak będzie zaliczana (do jakiej dyscypliny) monografia, której autorem jest osoba, która zadeklarowała 75% czasu pracy w dyscyplinie X (nie podlegającej ewaluacji) i 25% w dyscyplinie Y (będzie podlegała ewaluacji). Na jakiej podstawie będzie można zaliczyć monografię do dyscypliny Y? Czy to, do jakiej dyscypliny „przypisał się” recenzent monografii ma tutaj znaczenie?
Odpowiedź
To na poziomie uczelni będzie zapadała decyzja o dyscyplinie. Będzie to po prostu deklaracja.
 
Pytanie
Czy publikacje z 2017 roku, kiedy byłem doktorantem, mogą być wliczone do mojego dorobku?  Jeżeli tak, to co muszę zrobić aby zostały one zadeklarowane (uwzględnione)? W sprawozdaniu widzę, że mam tylko 2 sloty. Zakładam, że jest to wynik optymalizacji (jeden slot został przypisany innej osobie, która miała wypełnione 4 sloty). Jednak chciałbym się upewnić - Czy jeżeli udałoby mi się jeszcze uzyskać więcej publikacji w wysoko punktowanych czasopismach to czy wówczas możliwe jest zwiększenie liczby slotów?
Odpowiedź
Pana osiągnięcia dotyczą okresu zatrudnienia na uczelni na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub badawczym. Czyli mamy 2 sloty (2019 i 2020) – nie jest to wynik żadnej optymalizacji. Osoba, o której Pan wspomina musi być zatrudniona od przynajmniej od 2017 r (stąd 4 sloty jej przypisane). Publikacje wcześniejsze niestety nie są zaliczane w tym przypadku. I nic nie można w tym zakresie zrobić.
Tak, publikacje wysoko punktowane są jak najbardziej wskazane (osobiście sugerowałabym czasopisma za 100 punktów lub więcej). Proszę też pamiętać, że jeden slot odpowiada jednej publikacji o ile jest Pan jedynym autorem. W przypadku współautorstwa (np. 2 osób) potrzebne są 2 publikacje na jeden slot.
 
Pytanie
Mam pytanie o ścieżkę zmiany typu publikacji w bazie copernicusa/naszym systemie sprawozdawczym. Dostałem zgłoszenie od osoby, która wydała teksty źródłowe. Zostało to zakwalifikowane jako redakcja monografii, tymczasem na szkoleniu prowadzonym przez dr Ewę Rozkosz pojawiła się informacja, że "Monografią jest też: edycja naukowa tekstów źródłowych (50% lub 100% punktów, jeżeli praca powstała w ramach projektu NPRH, NCN lub finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej)." Czy możemy to potwierdzić? Definicja monografii się zgadza, ale w rozporządzeniu nie znalazłem konkretnej informacji o punktach za ten rodzaj monografii. I jak ewentualnie poprawić? Rozumiem, że kluczowy jest odpowiedni opis w Polonie (sprawa po stronie autora), ale dobrze byłoby też poprawić to w bazie copernicusa oraz w naszym systemie sprawozdawczym weryfikowanym przez bibliotekę. Reasumując  prosiłbym o wskazanie jasnej ścieżki postępowania w takich przypadkach. 
Odpowiedź
Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia zmieniony został sposób ustalania całkowitej i przeliczeniowej wartości punktowej monografii naukowych będących edycjami naukowymi tekstów źródłowych. Punktacja za te monografie została zwiększona do 50% wartości punktowej, a w przypadku gdy monografia ta powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego:
przez Narodowe Centrum Nauki,
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej,
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej (w tym konkursów Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych – European Research Council) albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu punktacja została zwiększona do 100% liczby punktów przyznawanych za monografię naukową.
W przypadku takiej monografii należy w systemie PBN oznaczyć checkbox "monografia stanowi edycję naukową tekstu źródłowego". Podobnie ma to miejsce w systemie ICI Science Evaluation. Nie wiem czy taka możliwość istnieje w systemie sprawozdawczym SGH.
 
Pytanie
Jak jest traktowane drugie (kolejne) wydanie monografii (poprawione)? Czyli  każde kolejne wydanie traktowane jest jak ta sama publikacja, czy nowa monografia?
 
Odpowiedź
Monografia będzie mogła być uwzględniona w ewaluacji tylko raz.  Jeśli osiągnięcie było już wykazane w ocenie parametrycznej to jego wznowienie nie powinno być wykazywane do kolejnej oceny.
Zgodnie z zasadami przyjętymi w ewaluacji wznowienie, które zawiera zmiany i uzupełnienia nie powinno być traktowane jako nowa publikacja.
W poprzednich ewaluacjach widzieliśmy osiągnięcia typu „wydanie drugie poprawione i uzupełnione” w dorobku odrzuconym przez Ewaluatorów.
 

 DYSCYPLINY

 
Pytanie
Jeśli dziś ktoś ma 50/50 w dwóch dyscyplinach i w październiku przejdzie na 100% w jednej dyscyplinie to rozumiem, że:
1) jego jakiekolwiek nowe publikacje liczą się tylko w tej jednej
2) nie ma szans, by punktowo poprawić cokolwiek w tych 50%, które porzucił
I kluczowe:
3) wciąż musi wykazać jakieś publikacje, w tych 50% które miał w latach 17-20?
Odpowiedź
Jeśli publikacja powstanie w ramach badań związanych z prowadzeniem działalności w dyscyplinie, która była wskazana w pierwszym oświadczeniu to uważamy, że będzie mogła być w niej wykazana (nawet jeśli publikacja ukaże się już po zmianie oświadczenia). Podobnie jak w przypadku pracowników, którzy nie są już w liczbie N, ale publikacja powstała w wyniku badań z okresu, gdy zaliczali się do liczby N w danej dyscyplinie (przy założeniu złożeniu przez autora oświadczenia upoważaniającego wykazanie osiągnięcia w ewaluacji podmiotu).
 
Pytanie
Nie wiem, czy nie ma jakiegoś systemowego problemu z ludźmi, którzy mają 0,25 w jednej dyscyplinie (NOPA), a 0,75 w innej (która nie podlega parametryzacji na uczelni). Mam kilka osób, które mają w bazie 0, a coś opublikowały, choćby rozdział w zbiorówce. Zgłaszam do weryfikacji, bo nie wiem czy i co zgłaszały w systemie oceny pracowniczej.
Odpowiedź
Przypuszczam, że sytuacja ta może wynikać z faktu, że dyscyplina ewaluowana została wskazana przez Naukowców o oświadczeniu o dyscyplinie na drugim miejscu.
Zgodnie z mechanizmem przypisywania osiągnięć do dyscyplin - w przypadku pracowników, którzy deklarują prowadzenie działalności naukowej w dwóch dyscyplinach ich osiągnięcia domyślnie przyporządkowywane są do dyscypliny zadeklarowanej jako pierwsza w systemie POL-on (analogicznie, jak to się będzie odbywało w systemie POL-on w procesie ewaluacji).
W takim przypadku warto zmienić w systemie POL-on kolejność deklarowanych przez Naukowca dyscyplin.