Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 FAQ - najczęściej zadawane pytania z zakresu ewaluacji

 
W związku z różnymi pytaniami i wątpliwościami związanymi z parametryzacją publikujemy odpowiedzi i wyjaśniania na najczęściej zadawane przez pracowników pytania dotyczące nowych zasad ewaluacji. Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana.
 
 
 

 monografie

 

Pytanie

Jak właściwie zakwalifikować do oceny parametrycznej osiągniecia naukowego jakim jest wieloautorska (tylko dwóch autorów) monografia naukowa (wydawnictwo z I poziomu, nauki społeczne).

Rozdziały zostały przypisane do autorów – ponieważ autorów jest tylko dwóch, kilka rozdziałów przypisanych jest do każdego z nich.

Czy w takiej sytuacji można wykazać to osiągnięcie naukowe z poziomu każdego autora jako 0,5 slota – współautorstwo monografii -  czy konieczne jest wykazanie osiągnięcia jako autorstwo rozdziału (w takiej sytuacji  zarówno podmiot, jak i każdy z autorów  straci część slotów ze względu na ograniczenia (podmiot: 20% 3N, a autor maks. 2 sloty na monografie).

Odpowiedź

W przypadku monografii naukowej można sprawozdać albo monografię wieloautorską, albo przedstawić informacje o rozdziałach w monografii, jeżeli są wskazani autorzy (współautorzy) rozdziałów. Nie jest możliwe równoczesne sprawozdanie tej samej monografii jako monografii wieloautorskiej i wskazanie autorów rozdziałów w tej monografii. Punkty w ewaluacji mogą zostać przyznane albo za autorstwo (współautorstwo) monografii naukowej, albo za autorstwo (współautorstwo) rozdziału w monografii naukowej.

W opisanym w zapytaniu przypadku autorzy są przypisani do rozdziałów, zatem monografię tę należy sprawozdać jako monografię  ze wskazanymi autorami rozdziałów, wprowadzając do systemu POL-on informacje o autorach poszczególnych rozdziałów.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392 oraz z 2020 r. poz. 1352)

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. poz. 496)

 

 Afiliacja

 
Pytanie
Oprócz pełnego etatu w SGH na 1/2 etatu pracuję również w podmiocie X. Mam kilka prac napisanych z pracownikami tego podmiotu X, ale nie podaję w nich afiliacji SGH tylko podmiot X. Chciałem zapytać czy mogę te prace włączyć do oceny dorobku w SGH.
Moje jeszcze jedno pytanie to czy można afiliować prace dwiema uczelniami i zaliczyć
je do dorobku obu uczelni.
Odpowiedź
KEN będzie mogła nie uwzględnić danego osiągnięcia w ewaluacji w przypadku jeżeli nie jest ono związane z badaniami naukowymi prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej. Dlatego jeżeli w afiliacji w danej publikacji został wskazany inny podmiot niż ewaluowany, istnieje ryzyko odrzucenia takiej publikacji w procesie ewaluacji.
 
Nie można upoważnić dwóch podmiotów do wykazania do celów ewaluacji tej samej publikacji.
 

 Zatrudnienie

 
Pytanie

Jak będą potraktowane osiągnięcia naukowe pracownika naukowego, który od listopada 2020 r. chce przejść na pierwszy etat do innej uczelni, a u nas (SGH) pozostać na drugim etacie (do tej pory pierwszym miejscem zatrudnienia była SGH)? Czy do momentu przejścia na pierwszy etat do innej uczelni jego osiągnięcia będą zaliczane do ewaluacji naszej uczelni?

Odpowiedź

W ewaluacji uwzględniane będą osiągnięcia, które związane będą z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w danym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej. Każdy pracownik winien jest złożyć przed parametryzacją oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania jego osiągnięć w ewaluacji.

Osiągnięcia, które powstały w ramach zatrudnienia i badań prowadzonych na SGH naukowiec powinien przypisać do Państwa.

Możliwa jest również sytuacja, że osiągnięcia, które ukażą się już po przejściu na pierwszy etat do innej uczelni, będą mogły być wykazane w ocenie SGH, jeśli spełnione zostaną wyżej opisane warunki (np. artykuły, które powstały w wyniku badań prowadzonych na SGH, ale które ukażą się już w czasie gdy pracownik będzie zatrudniony także w innej uczelni).

 

 OŚWIADCZENIA

 
Pytanie

Czy pracownik, który zrezygnuje w przyszłym roku (2021 r.) z liczby N, będzie musiał wypełnić 4 sloty?

Odpowiedź

Jeśli pracownik będzie zaliczony do liczby N w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 (wkład do N w każdym roku równy 1) to jego wkład do liczby N w całym okresie parametryzacji wyniesie 0,80, a limit slotów będzie równy 4*0,80=3,2.

Pytanie
Czy pracownik może jeszcze poprawić swoją kategorie, jeśli jego oświadczanie N wygasło 30-09-2019?
Odpowiedź
Pracownik nadal może poprawić swoją kategorię. Do oceny będzie mogła zostać zgłoszona publikacja, która ukazała się gdy pracownik nie był już zaliczony do liczby N, jeśli powstała w wyniku badań z czasu, gdy pracownik był w N (przy założeniu złożeniu przez autora oświadczenia upoważaniającego wykazanie osiągnięcia w ewaluacji podmiotu).
 
Pytanie
Pracownik od 2018 r. jest zaliczony do N danej dyscypliny w wymiarze 0,5 etatu. Od 1.10.2020 chce przejść na cały etat. Jak zmieni mu to „wymiar N” w latach 2020 i 2021? Czy wówczas cały rok 2020 będzie mu się liczył jako cały N i dzięki temu limit publikacyjny będzie dla niego większy?
Odpowiedź
Do wyznaczenia wkładu do N za dany rok uwzględnia się stan na 31 grudnia. Jeśli pracownik przejdzie na cały etat od 01.10.2020 roku, to jego wkład do N w 2020 roku wyniesie 1,00. Podobnie w roku 2021. Poprzez wzrost liczby N w latach 2020-2021 wzrośnie liczba N pracownika wyznaczona dla całego okresu, a co za tym idzie zwiększy się także jego limit slotów publikacyjnych.

Pytanie
Jak będzie traktowane N0 osób, które zadeklarowały np. dla jednej z dwóch wybranych dyscyplin 0,25 i nic nie opublikowały przez okres 5 lat w tej dyscyplinie? Czy „kara” dla podmiotu będzie wynosiła -3?

Odpowiedź
Jeśli spełnione zostaną wszystkie warunki zaliczenia do N0, to sankcja dla dyscypliny wynosić będzie -3, bez względu na wkład do N pracownika w danej dyscyplinie.

 

 URLOPY

 
Pytanie
W myśl par. 17 ust. 10, przepisów ust. 8 i 9  nie stosuje się  w przypadku korzystania z ukropu bezpłatnego, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopów rodzicielskich lub zasiłku chorobowego. Jak długo może trwać urlop lub zasiłek, aby  przypadki opisane  w ust. 8 i 9 nie zostały zastosowane?
Odpowiedź
Przepisów ust. 8 i 9 nie stosuje się w przypadku pracowników, którzy w okresie objętym ewaluacją:
1) korzystali z urlopu bezpłatnego,
2) korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia,
3) korzystali z któregokolwiek z urlopów związanych z rodzicielstwem, określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.),
4) przebywali na zasiłku chorobowym lub pobierali świadczenie rehabilitacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.)
- łącznie przez co najmniej 24 miesiące lub przez co najmniej połowę okresu zatrudnienia w ewaluowanym podmiocie.
 

 PUBLIKACJE I SLOTY

 
Pytanie

Czy pracownik, który zrezygnuje w przyszłym roku (2021 r.) z liczby N, będzie musiał wypełnić 4 sloty?

Odpowiedź

Jeśli pracownik będzie zaliczony do liczby N w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 (wkład do N w każdym roku równy 1) to jego wkład do liczby N w całym okresie parametryzacji wyniesie 0,80, a limit slotów będzie równy 4*0,80=3,2.

Pytanie
Razem ze współautorami (CC) piszemy zbiór zadań z ekonometrii i badań operacyjnych; planujemy skończyć prace w połowie października. Ponieważ zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie tej publikacji, chcielibyśmy zapytać, czy taka książka (zbiór zadań) będzie się liczyła przy najbliższej parametryzacji, czyli czy my jako autorzy oraz uczelnia dostanie za taką publikację punkty.
Odpowiedź
Zgodnie z zapisem rozporządzenia monografią naukową jest recenzowana publikacja książkowa, która przedstawia określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona jest przypisami, bibliografią lub innym właściwej dla danej dyscypliny aparatem naukowym.
W przypadku zbioru zadań może zostać podważony charakter naukowy takiego opracowania. Co do zasady skrypty i podręczniki akademickie nie są uwzględniane w ewaluacji.
 
Pytanie:
Mam pytanie odnośnie monografii, wydanej w wydawnictwie z wykazu. Jak będzie zaliczana (do jakiej dyscypliny) monografia, której autorem jest osoba, która zadeklarowała 75% czasu pracy w dyscyplinie X (nie podlegającej ewaluacji) i 25% w dyscyplinie Y (będzie podlegała ewaluacji). Na jakiej podstawie będzie można zaliczyć monografię do dyscypliny Y? Czy to, do jakiej dyscypliny „przypisał się” recenzent monografii ma tutaj znaczenie?
Odpowiedź
To na poziomie uczelni będzie zapadała decyzja o dyscyplinie. Będzie to po prostu deklaracja.
 
Pytanie
Czy publikacje z 2017 roku, kiedy byłem doktorantem, mogą być wliczone do mojego dorobku?  Jeżeli tak, to co muszę zrobić aby zostały one zadeklarowane (uwzględnione)? W sprawozdaniu widzę, że mam tylko 2 sloty. Zakładam, że jest to wynik optymalizacji (jeden slot został przypisany innej osobie, która miała wypełnione 4 sloty). Jednak chciałbym się upewnić - Czy jeżeli udałoby mi się jeszcze uzyskać więcej publikacji w wysoko punktowanych czasopismach to czy wówczas możliwe jest zwiększenie liczby slotów?
Odpowiedź
Pana osiągnięcia dotyczą okresu zatrudnienia na uczelni na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub badawczym. Czyli mamy 2 sloty (2019 i 2020) – nie jest to wynik żadnej optymalizacji. Osoba, o której Pan wspomina musi być zatrudniona od przynajmniej od 2017 r (stąd 4 sloty jej przypisane). Publikacje wcześniejsze niestety nie są zaliczane w tym przypadku. I nic nie można w tym zakresie zrobić.
Tak, publikacje wysoko punktowane są jak najbardziej wskazane (osobiście sugerowałabym czasopisma za 100 punktów lub więcej). Proszę też pamiętać, że jeden slot odpowiada jednej publikacji o ile jest Pan jedynym autorem. W przypadku współautorstwa (np. 2 osób) potrzebne są 2 publikacje na jeden slot.
 
Pytanie
Mam pytanie o ścieżkę zmiany typu publikacji w bazie copernicusa/naszym systemie sprawozdawczym. Dostałem zgłoszenie od osoby, która wydała teksty źródłowe. Zostało to zakwalifikowane jako redakcja monografii, tymczasem na szkoleniu prowadzonym przez dr Ewę Rozkosz pojawiła się informacja, że "Monografią jest też: edycja naukowa tekstów źródłowych (50% lub 100% punktów, jeżeli praca powstała w ramach projektu NPRH, NCN lub finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej)." Czy możemy to potwierdzić? Definicja monografii się zgadza, ale w rozporządzeniu nie znalazłem konkretnej informacji o punktach za ten rodzaj monografii. I jak ewentualnie poprawić? Rozumiem, że kluczowy jest odpowiedni opis w Polonie (sprawa po stronie autora), ale dobrze byłoby też poprawić to w bazie copernicusa oraz w naszym systemie sprawozdawczym weryfikowanym przez bibliotekę. Reasumując  prosiłbym o wskazanie jasnej ścieżki postępowania w takich przypadkach. 
Odpowiedź
Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia zmieniony został sposób ustalania całkowitej i przeliczeniowej wartości punktowej monografii naukowych będących edycjami naukowymi tekstów źródłowych. Punktacja za te monografie została zwiększona do 50% wartości punktowej, a w przypadku gdy monografia ta powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego:
przez Narodowe Centrum Nauki,
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej,
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej (w tym konkursów Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych – European Research Council) albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu punktacja została zwiększona do 100% liczby punktów przyznawanych za monografię naukową.
W przypadku takiej monografii należy w systemie PBN oznaczyć checkbox "monografia stanowi edycję naukową tekstu źródłowego". Podobnie ma to miejsce w systemie ICI Science Evaluation. Nie wiem czy taka możliwość istnieje w systemie sprawozdawczym SGH.
 
Pytanie
Jak jest traktowane drugie (kolejne) wydanie monografii (poprawione)? Czyli  każde kolejne wydanie traktowane jest jak ta sama publikacja, czy nowa monografia?
 
Odpowiedź
Monografia będzie mogła być uwzględniona w ewaluacji tylko raz.  Jeśli osiągnięcie było już wykazane w ocenie parametrycznej to jego wznowienie nie powinno być wykazywane do kolejnej oceny.
Zgodnie z zasadami przyjętymi w ewaluacji wznowienie, które zawiera zmiany i uzupełnienia nie powinno być traktowane jako nowa publikacja.
W poprzednich ewaluacjach widzieliśmy osiągnięcia typu „wydanie drugie poprawione i uzupełnione” w dorobku odrzuconym przez Ewaluatorów.
 
Pytanie
Czy z powodu dodania roku 2021 do ewaluacji, efektywność naukowca będzie liczona jako suma punktów Pu podzielona na 5 czy 4 dla kogoś kto pracował cały okres w jednej dyscyplinie? 
Odpowiedź
Mimo wydłużenia okresu ewaluacji o jeden rok, zmianie nie uległo ograniczenie liczby slotów publikacyjnych każdego pracownika i wciąż równe jest 4-krotności wkładu do liczby N. Z tego względu efektywność liczona będzie z 4 slotów.
 
Pytanie
Czy artykuł pisany we współautorstwie w czasopiśmie za 100 pkt – jeden autor przypisany do ekonomia i finanse w SGH, drugi autor -to doktorant z SGH – będzie sie liczył autorce z dyscypliny jako 100 pkt i tym samym dyscyplinie również za 100? Czy udział doktoranta z afiliacją SGH ma tu znaczenie?
Odpowiedź
Jeśli przez doktoranta nie zostanie złożone oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania jego osiągnięcia w ewaluacji, to nie będzie zaliczony do parametru k, a punktacja osiągnięcia będzie wyglądała tak jak poniżej
 
Parametr k      1
Parametr m    2
Pc - całkowita wartość punktowa osiągnięcia           100,00
P -   przeliczeniowa wartość punktowa osiągnięcia 100,00
Pu - wartość punktowa udziału jednostkowego      100,0000
U -   udział jednostkowy                                               1,0000  
 
Pytanie
Czy kontynuowanie zatrudnienia w 2021 r. w jakikolwiek sposób zwiększy indywidualną liczbę slotów do wypełnienia, przy założeniu zatrudnienia pracownika np. od połowy 2018 r. (czyli lata zaliczone do N to 2018, 2019 i 2020). Czy nadal to będą  2 słoty do wypełnienia? 
Odpowiedź 
Najbliższa parametryzacja dotyczyć będzie lat 2017-2021, zatem stan na dzień 31.12.2021 roku wpłynie na liczbę N, a zatem również na limit slotów.
Jeśli pracownik zatrudniony będzie od połowy 2018 roku, to będzie zaliczony do liczby N w latach 2018, 2019, 2020 i 2021. W takiej sytuacji wkład do N w całym okresie wyniesie 0,80 a limit slotów 4N będzie równy 3,2.
Pracownik w okresie ewaluacji zatrudniony będzie przez ponad 36 miesięcy, zatem będzie mógł trafić do N0.
 
 

 DYSCYPLINY

 
Pytanie
Jeśli dziś ktoś ma 50/50 w dwóch dyscyplinach i w październiku przejdzie na 100% w jednej dyscyplinie to rozumiem, że:
1) jego jakiekolwiek nowe publikacje liczą się tylko w tej jednej
2) nie ma szans, by punktowo poprawić cokolwiek w tych 50%, które porzucił
I kluczowe:
3) wciąż musi wykazać jakieś publikacje, w tych 50% które miał w latach 17-20?
Odpowiedź
Jeśli publikacja powstanie w ramach badań związanych z prowadzeniem działalności w dyscyplinie, która była wskazana w pierwszym oświadczeniu to uważamy, że będzie mogła być w niej wykazana (nawet jeśli publikacja ukaże się już po zmianie oświadczenia). Podobnie jak w przypadku pracowników, którzy nie są już w liczbie N, ale publikacja powstała w wyniku badań z okresu, gdy zaliczali się do liczby N w danej dyscyplinie (przy założeniu złożeniu przez autora oświadczenia upoważaniającego wykazanie osiągnięcia w ewaluacji podmiotu).
 
Pytanie
Nie wiem, czy nie ma jakiegoś systemowego problemu z ludźmi, którzy mają 0,25 w jednej dyscyplinie (NOPA), a 0,75 w innej (która nie podlega parametryzacji na uczelni). Mam kilka osób, które mają w bazie 0, a coś opublikowały, choćby rozdział w zbiorówce. Zgłaszam do weryfikacji, bo nie wiem czy i co zgłaszały w systemie oceny pracowniczej.
Odpowiedź
Przypuszczam, że sytuacja ta może wynikać z faktu, że dyscyplina ewaluowana została wskazana przez Naukowców o oświadczeniu o dyscyplinie na drugim miejscu.
Zgodnie z mechanizmem przypisywania osiągnięć do dyscyplin - w przypadku pracowników, którzy deklarują prowadzenie działalności naukowej w dwóch dyscyplinach ich osiągnięcia domyślnie przyporządkowywane są do dyscypliny zadeklarowanej jako pierwsza w systemie POL-on (analogicznie, jak to się będzie odbywało w systemie POL-on w procesie ewaluacji).
W takim przypadku warto zmienić w systemie POL-on kolejność deklarowanych przez Naukowca dyscyplin.