Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Profesor Wolfgang Michalski

 
 
13 czerwca 2001 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Wolfgangowi Michalskiemu z Uniwersytetu w Hamburgu, Dyrektorowi Biura Doradców Sekretarza Generalnego OECD.

Promotorem był prof. Janusz Gołębiowski.Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Wolfgangowi Michalskiemu

 
Prof. Janusz Gołębiowski
 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Wolfgangowi Michalskiemu. Członkowie Senatu


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Wolfgangowi Michalskiemu


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Wolfgangowi Michalskiemu


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Wolfgangowi Michalskiemu

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Wolfgangowi Michalskiemu


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Wolfgangowi Michalskiemu

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Wolfgangowi MichalskiemuUroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Wolfgangowi Michalskiemu

Profesor Wolfgang Michalski


Profesor Wolfgang Michalski


JM Rektor prof. Marek RockiUroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Wolfgangowi Michalskiemu. Wśród gości Zygmunt Broniarek (drugi z prawej)

Profesor Wolfgang Michalski


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Wolfgangowi Michalskiemu

Spotkanie w Sali Kolumnowej. Od lewej: prof. Marcin K. Nowakowski, prof. Wolfgang Michalski, prof. Marek Rocki


Profesor Wolfgang Michalski wpisuje się do księgi pamiątkowej
fot. Maciej Górski
Profesor Wolfgang Michalski Doktorem Honoris Causa SGH

Wysoki Senat Szkoły Głównej Handlowej jednomyślną uchwałą podjętą na posiedzeniu w dniu 23 maja 2001r. nadał Profesorowi dr hab. Wolfgangowi Michalskiemu doktorat honorowy - najwyższą godność akademicką, jaką uniwersytety europejskiego kręgu kulturowego nadawać mogą wybitnym osobistościom.

Profesor W. Michalski urodzony w 1936 r. w Hamburgu, karierę naukową rozpoczął przed 40 laty. Doktorat (1964), habilitację (1970), profesurę (1974) w dziedzinie nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie w Hamburgu, gdzie w latach 1970-1978 był zatrudniony na stanowisku docenta i profesora zwyczajnego. Równolegle piastował stanowisko dyrektora Instytutu Badań Ekonomicznych oraz Przewodniczącego Rady Dyrektorów Międzynarodowego Instytutu Gospodarki i Technologii w Hamburgu.

Dorobek naukowy Profesora W. Michalskiego obejmuje 10 książek oraz ponad 100 monografii, artykułów, referatów, rozdziałów prac zbiorowych publikowanych w Niemczech, Japonii, Francji, Meksyku i w Polsce.

W twórczości naukowej Profesora W. Michalskiego występują dwa wzajemnie przenikające się nurty badań podstawowych (teoria ekonomii) oraz badań stosowanych, mających na celu wykorzystanie dorobku myśli teoretycznej do kształtowania polityki gospodarczej. Zainteresowania badawcze Profesora obejmują tak rozległe obszary, jak problemy rozwoju gospodarczego, handlu międzynarodowego i międzynarodowej polityki handlowej, dostosowań strukturalnych, postępu technicznego i planowania gospodarczego. We wszystkich tych obszarach Profesor W. Michalski wniósł znaczący wkład do ekonomii światowej i światowej praktyki gospodarczej.

Wskazując na kilka najważniejszych cech dorobku naukowego Profesora, które najlepiej oddają jego podejście badawcze i konstytuują jego sylwetkę jako uczonego - prof. dr hab. Ryszard Rapacki stwierdził w przedłożonej Senatowi SGH opinii: "...należą do nich przede wszystkim oryginalność myśli, niepokorność wobec uznanych autorytetów i ustalonych poglądów, krytycyzm wobec obowiązującego paradygmatu wiedzy, a także wnikliwość i głębokość spojrzenia, pozwalające dostrzegać najważniejsze problemy i wyzwania ekonomii wcześniej, nim uczynią to inni".

O wysokiej pozycji międzynarodowej Profesora Wolfganga Michalskiego - obok imponującego dorobku naukowego - w nie mniejszym stopniu decydują pełnione od 1976r. kierownicze funkcje w OCED (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i możliwości współkształtowania polityki gospodarczej w poszczególnych krajach członkowskich oraz polityki międzynarodowej.

Jako szef zespołu doradców Sekretarza Generalnego oraz Dyrektor Międzynarodowych Programów Przyszłościowych OCED Profesor Michalski kieruje zespołami światowej rangi ekspertów przygotowujących propozycje najlepszych rozwiązań w tej największej i najważniejszej organizacji, skupiającej 29 krajów, których łączny produkt przekracza 82% światowego PKB. "Niewielu jest w świecie ekonomistów o karierze akademickiej - pisał drugi recenzent dorobku Profesora - prof. dr hab. Jerzy Kleer z Uniwersytetu Warszawskiego - których wpływ na zachowanie głównych kreatorów gospodarki światowej jest tak duży. Świadczy to także o randze i akceptacji jego poglądów ekonomicznych".

O powszechnym uznaniu zasług Profesora W. Michalskiego świadczy również jego uczestnictwo, jako stałego członka, w międzynarodowych radach i komitetach naukowych, ciałach eksperckich, komitetach redakcyjnych i wydawniczych wielu instytucji naukowych, gospodarczych i finansowych działających w skali globalnej i w poszczególnych krajach. Równocześnie jest też zapraszany do udziału w misjach międzynarodowych swego własnego kraju - Niemiec.

W Polsce Profesor W. Michalski bywał w latach 90. kilkakrotnie z wizytami na zaproszenie kolejnych rządów, przygotowując m.in. grunt dla członkostwa naszego kraju w OCED.

Bezpośrednie związki z naszą Uczelnią datują się od roku 1995. Z Jego inicjatywy Instytut Gospodarki Światowej SGH otrzymał propozycję udziału w programie badawczym OCED pn.: Future global shortages oraz koordynacji wspólnego - z instytutami nauk ekonomicznych w Rosji i na Węgrzech - opracowania przedstawionego na międzynarodowej konferencji w Paryżu i włączonego do wydanej w 1996r. publikacji. Profesor był również pomysłodawcą przeprowadzenia w Paryżu w 1998r. seminarium poświęconego metodologii raportów nt. gospodarki krajów członkowskich OCED. Podstawą dyskusji na tym seminarium był wydany przez IGŚ SGH: Poland. International Economic Report 1998/99.

Jesienią 2000r. Prof. W. Michalski uczestniczył w zorganizowanej w SGH konferencji nt. konkurencyjności międzynarodowej, gdzie przedstawił referat wydany przez Instytut Gospodarki Światowej w dwutomowej publikacji książkowej.

I wreszcie, co nie mniej ważne, związki Profesora W. Michalskiego z Polską mają także charakter rodzinny. Sięgają one odległej już przeszłości i ziemi Wielkopolskiej, gdzie żyli jego przodkowie. Tak jak wielu wówczas rodaków, opuszczając pod koniec XIX w. będące pod zaborami ziemie polskie, wyemigrowali oni na Zachód Europy zmieniając zarazem koleje losów następnych pokoleń.

Dzisiaj stosunek Profesora W. Michalskiego do naszego kraju określany jest w kategoriach zrozumiałego sentymentu, ale jak sam podkreśla, stanowi to znaczącą motywację dla utrzymywania bezpośrednich i czynnych więzi z kulturą i nauką polską.

Prof. Janusz Gołębiowski
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015