Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Przygotowanie planu

 

28.09.2018

Wyróżnienie „HR Excellence in Research” dla SGH

 

28 września 2018 r. Komisja Europejska przyznała naszej uczelni wyróżnienie „HR Excellence in Research”, nadawane instytucjom, które wdrażają „Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych” (The Human Resourses Strategy for Researchers – HRS4R), przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz w Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
Poprzez wdrożenie strategii HRS4R jednostki naukowe zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych, przyczyniając się tym samym do podniesienia konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej i atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej.
 

17.07.2018

Dokumentacja aplikacyjna SGH została złożona do oceny Komisji Europejskiej za pomocą dedykowanej platformy EURAXESS.


12.07.2018

Rektor SGH prof. dr hab. Marek Rocki w imieniu Komitetu sterującego ds. wdrożenia Strategii zaakceptował przygotowaną dokumentację aplikacyjną, w tym Plan Działań oraz Strategię HRS4R.


18.06.2018

Spotkanie konsultacyjne Komitetu sterującego oraz Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R


Uczestnicy:          
1. Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak – prorektor ds. nauki i zarządzania, Komitet sterujący
2. Dr Marcin Dąbrowski – kanclerz, Komitet sterujący
3. Prof. dr hab. Piotr Błędowski – koordynator ds. wdrożenia Strategii
4. Prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud – KZiF, przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii
5. Prof. SGH dr hab. Maciej Malicki – KAE, wiceprzewodniczący Zespołu ds. wdrożenia Strategii
6. Dr Łukasz Skrok – KGŚ, koordynator podgrupy WP5.5 
7. Dr Irmina Cisek-Cicirko – kierownik Działu Nauki, Zespół ds. wdrożenia Strategii
​Cel:
Omówienie przygotowanego Planu działań Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R.
​Agenda:
​1. Dyskusja nad Planem działań Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R.
2. Ustalenie harmonogramu dalszych prac.
​Ustalenia:
​1. Przewodnicząca Zespołu prześle do Komitetu sterującego kompletną dokumentację do akceptacji do 10.07.2018.

 

10.05.2018

Spotkanie konsultacyjne Komitetu sterującego oraz Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R

Uczestnicy:             
1. Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak – prorektor ds. nauki i zarządzania, Komitet sterujący
2. Mgr Jolanta Ausz – kwestor, Komitet sterujący
3. Mgr Beata Mierzejewska – zastępca kanclerza
4. Prof. dr hab. Piotr Błędowski – koordynator ds. wdrożenia Strategii
5. Prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud – KZiF, przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii
6. Prof. SGH dr hab. Maciej Malicki – KAE, wiceprzewodniczący Zespołu ds. wdrożenia Strategii
7. Dr Irmina Cisek-Cicirko – kierownik Działu Nauki, Zespół ds. wdrożenia Strategii
Cel:​​
Ostateczna weryfikacja zidentyfikowanych luk oraz zaplanowanych działań do Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R.
Agenda:​​
1. Dyskusja nad zgłoszonymi przez Komitet Sterujący uwagami dotyczącymi zidentyfikowanych luk oraz zaproponowanymi działaniami do Strategii HRS4R i polityki OTM-R, uściślenie zapisów.
2. Ustalenie harmonogramu dalszych prac.
​Ustalenia:

1. Przewodnicząca Zespołu prześle do Komitetu sterującego uzgodnioną wersję materiału do akceptacji do 14.05.2018.


 

27.04.2018

Spotkanie konsultacyjne Komitetu sterującego oraz Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R

Uczestnicy:        
1. Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak – prorektor ds. nauki i zarządzania, Komitet sterujący
2. Mgr Jolanta Ausz – kwestor, Komitet sterujący
3. Mgr Beata Mierzejewska – zastępca kanclerza
4. Prof. dr hab. Piotr Błędowski – koordynator ds. wdrożenia Strategii
5. Prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud – KZiF, przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii
6. Dr Irmina Cisek-Cicirko – kierownik Działu Nauki, Zespół ds. wdrożenia Strategii
Cel:​​
Dyskusja nad wynikami analizy luk oraz zaplanowanymi działaniami do Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R.
Agenda:​​
1. Podsumowanie działań, które zostały wykonane wg stanu na 24.04.2018 r.
    – prof. dr hab. Jana Pieriegud, przewodnicząca Zespołu.
2. Dyskusja nad wynikami badania ankietowego, analizą luk oraz zaproponowanymi działaniami do Strategii HRS4R i polityki OTM-R.
​Ustalenia:

1. Komitet sterujący prześle uwagi do Przewodniczącej Zespołu do 8.05.2018.
2. Następne spotkanie odbędzie się 10.05.2018 o godz. 13:30.
3. W ramach kampanii informacyjnej Dział Promocji i Rekrutacji przygotuje baner na stronę główną oraz plakaty.24.04.2018

Spotkanie Zespołu ds. Wdrożenia Strategii HRS4R

 

Uczestnicy:       1. Prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud - KZiF, przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii
2. Prof. dr hab. Piotr Błędowski - koordynator ds. wdrozenia Strategii
3. Mgr Aleksandra Turżańska - sekretarz Zespołu ds. wdrożenia Strategii
4. Przedstawiciele: pięciu kolegiów (Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne), administracji (kwestury, Centrum Programów Międzynarodowych, Centrum Technologii Informatycznych, Dział Nauki, Dział Spraw Pracowniczych, Dział Organizacji i Legislacji, Dział Obsługi Projektów, Dział Rekrutacji i Promocji, Dział Zakupów, Dział Audytu Wewnętrznego, Dział BHP).
Łącznie 27 osób.

​Cel:​ ​Weryfikacja wyników analizy luk oraz zaplanowanych działań do Strategii HRS4R.
​Agenda:​​
1. Przedstawienie wyników badania ankietowego – dr Tomasz Pilewicz, koordynator WP4 Badanie ankietowe
2. Podsumowanie działań, które zostały już wykonane – prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud, przewodnicząca Zespołu.
3. Wspólna dyskusja i pytania dotyczące wykonanych działań oraz zadań naprawczych, wnioski końcowe​.

​Ustalenia:​ ​1. Po spotkaniu przewodnicząca Zespołu prześle zaktualizowaną tabelę z wynikami analizy luk i zaplanowanymi działaniami do ostatecznej akceptacji przez poszczególne jednostki.


24-04-2018.jpg24-04-2018-2.jpg

 

 

17.04.2018 

Zespół ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R przeanalizował wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w naszej uczelni. Zachęcamy społeczność akademicką do zapoznania się z wynikami badania oraz udziału w otwartym spotkaniu Zespołu, które się odbędzie w dniu 24.04.2018 godz. 9:00-11:00 w sali 152G.

 

11.04.2018

Podpisanie deklaracji popapcia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rektutacji pracowników naukowych przez Rektora prof. dr. hab. Marka Rockiego


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06.04.2018

Spotkanie podgrupy WP5.5 Korelacja analizy luk i badania ankietowego

Uczestnicy:      
1. Prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud – KZiF, przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii
2. Dr Łukasz Skrok, KGŚ, koordynator podgrupy WP5.5
3. Mgr Aleksandra Turżańska – sekretarz Zespołu ds. wdrożenia Strategii
4. Dr Irmina Cisek-Cicirko – kierownik Działu Nauki, Zespoł ds. wdrożenia Strategii
5. Dr Marta Pachocka - KES, Zespoł ds. wdrożenia Strategii
6. Dr Tomasz Pilewicz - KNoP, koordynator podgrupy WP4 Badania ankietowe
Cel:​​
Omówienie i porównanie wyników badania ankietowego oraz tabeli zbiorczej z lukami.
Agenda:
​1. Ostateczna akceptacja opisu SGH do Template 2.
2. Wymiana opinii co do wniosków z badan ankietowych.
3. Dyskusja nad tabelą z lukami.
4. Uzgodnienie formy raportu, który udostępniony zostanie dla społeczności SGH, a także terminu otwartego spotkania całego zespołu.
Ustalenia:​​

1. Zostanie przygotowana synteza raportu zawierającego wyniki z badań ankietowych, która zostanie upowszechniona w środowisku akademickim (do 16.04.2018).
2. Do 13.04 zostanie dopracowana tabela z zestawieniem zidentyfikowanych luk oraz niezbędnych działań naprawczych.
3. Zaplanowano termin otwartego spotkania Zespołu ds. wdrożenia oraz wszystkich zainteresowanych pracowników akademickich SGH oraz doktorantów (24.04.2018) w celu zaprezentowania wyników badania ankietowego oraz analizy luk.

zd Wp5.5.jpg

 

23.03.2018

W Gazecie SGH opublikowany został wywiad z prorektorem ds. zarządzania i nauki prof. SGH dr hab. Piotrem Wachowiakiem.HRS4R_wywiad_GazetaSGH.jpg


 

18.03.2018

Zakończenie badań ankietowych. Wynik to 399 kompletnych ankiet.


14.03.2018

Spotkanie podgrupy WP5.1 Analiza luk: Aspekty etyczne i zawodowe

Uczestnicy:    
​1. Dr Ewa Gałecka-Burdziak - KAE, koordynator podgrupy WP5.1
2. Prof. SGH dr hab. Maciej Malicki – KAE, koordynator podgrupy WP5.2
3. Mgr Grażyna Brodowicz - dyrektor Działu Spraw Pracownicych
4. Dr Irmina Cisek-Cicirko - kierownik Działu Nauki
5. Mgr Ewa Wierzbińska – zastępca kwestora, Zespół ds. wdrożenia Strategii
6. Mgr Justyna Gać - Dział Obsługi Projektów, Zespół ds. wdrożenia Stategii
7. Mgr Piotr Piwowarczyk - Dział Zakupów, Zespoł ds. wdrożenia Strategii
Cel:​
​Analiza luk: obszary 1-11 Aspekty etyczne i zawodowe
Agenda:
​1. Omówienie poszczególnych obszarów będących przedmiotem analizy.
2. Propozycje luk oraz działań naprawczych dla wybranych obszarów.
3. Ustalenie dalszego planu działania.
​Ustalenia:

1. Podsumowano dotychczasowe ustalenia dot. identyfikacji luk oraz proponowanych działań naprawczych.
2. Ustalono harmonogram dalszych prac – przesłanie uwag do kolejnej wersji elektronicznej raportu (do 19.03), a następnie sfinalizowanie oraz przesłanie raportu dotyczącego prac WP5.1.

zd. WP5.1 16.03.jpg


14.03.2018

Spotkanie podgrupy WP5.4 Analiza luk: Szkolenia

   
​Uczesnicy:            
​          ​1. Dr Ewa Gałecka-Burdziak – KAE, koordynator podgrupy WP5.4
2. Dr Tomasz Pilewicz - KNoP, koordynator podgrupy WP4
3. Jan Janiszewski - Rada Samorządu Doktorantów, Zespół ds. wdrożenia Strategii
4. Mgr Edyta Brodowicz - Dział Nauki, koordynator podgrupy WP5.3
5. Mgr Aleksandra Turżańska – sekretarz Zespołu
6. Mgr Bartosz Majewski - CPiTT, Zespół ds. wdrożenia Strategii
7. Prof. SGH dr hab. Maciej Malicki - KAE, koordynator podgrupy WP5.2
Cel:​
​Analiza luk w obszarach 36-40 Szkolenia
​Agenda:
​1. Omówienie poszczególnych obszarów będących przedmiotem analizy.
2. Propozycje luk oraz działań naprawczych dla wybranych obszarów.
3. Ustalenie dalszego planu działania.
​Ustalenia:

​1. Podsumowano dotychczasowe ustalenia dot. identyfikacji luk oraz proponowanych działań naprawczych.
2. Ustalono harmonogram dalszych prac – przesłanie uwag do kolejnej wersji elektronicznej raportu (do 19.03), a następnie sfinalizowanie oraz przesłanie raportu dotyczącego WP5.4.

zd. WP 5.4 14.03.jpg

    

13.03.2018

Spotkanie podgrupy WP5.2 Analiza luk: Rekrutacja

​Uczestnicy:           
​1. Prof. SGH dr hab. Maciej Malicki – KAE, koordynator podgrupy WP5.2
2. Prof. SGH dr hab. Tomasz Dołęgowski - KGŚ, Zespół ds. wdrożenia Strategii
3. Mgr inż. Elżbieta Fonberg-Stokłuska - dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych, Zespół ds. wdrożenia Strategii
4. Dr Łukasz Skrok - KGŚ, koordynator podgrupy WP5.5
5. Mgr Aleksandra Turżańska - sekretarz Zespołu ds. wdrożenia Strategii
6. Mgr Patrycja Wyżlic - kierownik Działu Organizacji i Legislacji, Zespół ds. wdrożenia Strategii

Cel:​​
​Analiza luk: obszary 12-21. Rekrutacja.
Agenda:​
​1. Dyskusja nad obszarami 19, 20, 21.
​Ustalenia:

​Zespół zakończył analizę luk i dyskusję nad proponowanymi działaniami naprawczymi w obszarach 12-21. Wyniki pracy zostaną przedstawione w formie tabeli i przesłane do Przewodniczącej Zespołu do 19.03.2018.

zd. WP5.2 13.03.jpg

  

07.03.2018

Spotkanie podgrupy WP5.3 Analiza luk: Warunki pracy

 
​Uczestnicy:          
​1. Mgr Grażyna Brodowicz - dyrektor Działu Spraw Pracowniczych, koordynator WP5.3
2. Prof. SGH dr hab. Maciej Malicki - KAE, koordynator podgrupy WP5.2
3. Porf. SGH dr hab. Ryszard Bartkowiak - dziekan KZIF, Zespoł ds. wdrożenia Strategii
4. Porf. SGH dr hab. Gabriel Główka - prodziekan KNoP, Zespoł ds. wdrożenia Strategii
5. Dr Marta Pachocka - KES, Zespoł ds. wdrożenia Strategii
6. Mgr Lidia Tomaszewska - kierownik Działu Obsługi Projektu, Zespoł ds. wdrożenia Strategii
7. Tomasz Chodyra - BHP, Zespoł ds. wdrożenia Strategii
8. Mgr Małgorzata Hryciuk - Dział Organizacji Dydaktyki, Zespoł ds. wdrożenia Strategii
9. Mgr Jacek Malesa - kierownik Działu Audytu Wewnetrznego, obserwator
Cel:​​
​Analiza luk: obszary 22-35 dot. warunków pracy i ubezpieczenia społecznego
Agenda:​​
​1. Dyskusja nad obszarami 27-35

​Ustalenia:

 

 

​1. Zidentyfikowano luki dla obszarów: 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34.

2. Niezidentyfikowano luk dla obszarów: 32,35.

zd. wp5.3 0703.jpg

  

02.03.2018

Spotkanie podgrupy WP4 Badania ankietowe

Uczestnicy:            ​
​1. Prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud - KZiF, przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii
2. Mgr Aleksandra Turżańska – sekretarz Zespołu ds. wdrożenia Strategii
3. Dr Marta Pachocka - KES, koordynator podgrupy WP4.3
4. Dr Łukasz Skrok - KGŚ, koordynator podgrupy WP5.5
5. Mgr Ewelina Krasucka - Centrum Technologii Informatycznych
6. Mgr Edyta Brodowicz - Dział Nauki, Zespoł ds. wdrożenia Strategii
7. Dr Tomasz Pilewicz - KNoP, koordynator podgrupy WP4
Cel:​​
Weryfikacja działań komunikacyjnych oraz zaplanowanie działań związanych z analizą wyników badania ankietowego.
Agenda:​​
​1. Weryfikacja zwrotności badania ankietowego.
2. Weryfikacja działań komunikacyjnych podejmowanych przez Kolegia.
3. Zaplanowanie działań uskuteczniających zwrotność z badania ankietowego.
4. Zaplanowanie opracowania wyników badania ankietowego.
5. Omówienie sposobu opisu SGH w W-wie do tzw. Template 2.
Ustalenia:

1. Zaplanowano przygotowanie komunikacji do Newslettera SGH, portalu społecznościowym Fb SGH i przypomnieniu o badaniu z poziomu Rektoratu (T. Pilewicz). Planowany termin przesłania komunikacji to 5/6 marca (M. Karaś dla Newslettera i Fb SGH i prorektor ds. zarządzania i nauki prof. P. Wachowiak dla poziomu Rektoratu SGH).
2. Wyniki badania ankietowego zostaną opracowane w formie syntetycznego raportu do 30.03.2018 (T. Pilewicz)
3. Opis SGH z uwzględnieniem aspektów uzgodnionych na spotkaniu zostaną przesłane do Przewodniczacej Zespołu do 09.03.2018 (M. Pachocka).

             zd WP 4.jpg


28.02.2018

Spotkanie podgrupy WP5.3 Analiza luk: Warunki pracy

​Uczestnicy:             
​1. Mgr Grażyna Brodowicz - kierownik Działu Spraw Pracownicznych, koordynator podgrupy WP5.3
2. Prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud - KZiF, przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii
3. Prof. SGH dr hab. Maciej Malicki - KAE, koordynator podgrupy WP5.2
4. Prof. SGH dr hab. Ryszard Bartkowiak - dziekan KZIF, Zespół ds. wdrożenia Strategii
5. Prof. SGH dr hab. Gabriel Główka - prodziekan KNoP, Zespół ds. wdrożenia Strategii
6. Dr Marta Pachocka - KES, Zespół ds. wdrożenia Strategii
7. Mgr Lidia Tomaszewska - kierownik Działu Obsługi Projektów, Zespół ds. wdrożenia Strategii
8. Tomasz Chodyra - BHP, Zespół ds. wdrożenia Strategii
9. Mgr Małgorzata Hryciuk - Dział Organizacji Dydaktyki, Zespół ds. wdrożenia Strategii
10. Mgr Jacek Malesa - kierownik Działu Auditu Wewnętrznego, obserwator
​Cel:
​Analiza luk: obszarów 22-35 dot. warunków pracy i ubezpieczenia społecznego.
​Agenda:
​1. Przedstawienie metodyki analizy luk.
2. Dyskusja nad poszczególnymi obszarami.
​Ustalenia:

1.​​Przeanalizowano obszary 22-26. Zidentyfikowano kilka luk m.in.:

  • brak regulacji i przejrzystych procedur dotyczących przyznawania środków na badania naukowe;
  • brak strategii badań naukowych;
  • brak zasad przyznawania premii motywacyjnej pracowników.

 

2. Termin kolejnego spotkania: 7.03.2018 godz. 12:30-14:30 sala nr 1 bud. A.

zd. wp5.3.jpg

 

28.02.2018

Spotkanie podgrupy WP5.2 Analiza luk: Rekrutacja

Uczestnicy:                   ​​

​1. Prof. SGH dr hab. Maciej Malicki - KAE, koordynator podgrupy WP5.2
2. Prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud - KZiF, przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii
3. Prof. SGH dr hab. Marcin Krawczyk - prodziekan KES, Zespół ds. wdrożenia Strategii
4. Mgr inż. Elżbieta Fonberg-Stokłuska - dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych
5. Mgr Jacek Malesa - kierownik Działu Audytu Wewnętrznego, obserwator
6. Dr Mariusz Strojny - KNoP, pełnomonik rektora ds. transferu technologii.

​Cel:
​Analiza luk: obszary 12-21 Rekrutacja.
Agenda:
​1. Przedstawienie metodyki analizy luk.

2. Dyskusja nad poszczególnymi obszarami​.

Ustalenia:
​1. Analiza obszarów 19 i 21 wymaga dodatkowych konsultacji z ekspertami, które zostaną przeprowadzone przed kolejnym spotkaniem.

2. Członkowie podgrupy prześlą propozycje działań do koordynatora podgrupy do 09.03.2018.

3.Termin kolejnego spotkania: 13.03.2018, godz. 9:15.​


​​zd. WP5.2.jpg26.02.2018

Spotkanie podgrupy WP5.4 Analiza luk: Szkolenia

Uczestnicy:                 
​1. Prof. dr hab. Jana Pieriegud – przewodnicząca Zespołu ds. wsdrożenia Strategii
2. Dr Ewa Gałecka-Burdziak – koordynator podgrupy WP5.4
3. Dr Marcin Krawczyk - prodziekan KES, Zespół ds. wdrożenia
4. Dr Tomasz Pilewicz - koordynator podgrupy WP4
5. Mgr Jan Janiszewski - Rada Samorządu Doktorantów, Zespół ds. wdrożenia Strategii
6. Mgr Edyta Brodowicz - Dział Nauki, Zespół ds. wdrożenia Strategii
​Cel:
​Analiza luk w obszarach 36-40
​Agenda:
​1. Omówienie poszczególnych obszarów będących przedmiotem analizy.
2. Propozycje luk oraz działań naprawczych dla wybranych obszarów.
3. Ustalenie dalszego planu działania.
​Ustalenia:
​1. Zaproponowano przejrzenie dodatkowych regulacji wewnętrznych celem przeprowadzenia prawidłowej analizy luk.
2. Zaproponowano luki dla wybranych obszarów będących przedmiotem analizy.
3. Zaproponowano działania naprawcze dla zidentyfikowanych luk.
4. Zaproponowano konsultacje, które będą przeprowadzone przez mgr. Jana Janiszewskiego z sekretarzami studiów doktoranckich.
5. Ustalono wstępny harmonogram dalszych prac oraz termin kolejnego spotkania (14.03.2018, godz. 10:30).
zd WP5.4.jpg

 

26.02.2018

Spotkanie podgrupy WP5.1 Analiza luk: Aspekty etyczne i zawodowe

Uczestnicy:               
​1. Prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud - KZiF, przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii
2. Prof. SGH dr hab. Maciej Malicki - KAE, koordynator podgrupy WP5.2
3. Dr Ewa Gałecka-Burdziak - KAE, koordynator podgrupy WP5.1
4. Mgr Piotr Militz - kieroenik Działu Radców Prawnych, Zespół ds. wdrożenia Strategii
5. Mgr Piotr Piwowarczyk - Dział Zakupów, Zespół ds. wdrożenia Strategii
6. Mgr Grażyna Brodowicz - dyrektor Działu Spraw Pracowniczych, Zespół ds. wdrożenia Strategii
7. Dr Irmina Cisek-Cicirko - kierownik Działu Nauki, Zespół ds. wdrożenia Strategii
8. Dr Ewa Wierzbińska - zastępca kwestora, Zespół ds. wdrożenia Strategii
9. Mgr Jacek Malesa - kierownik Działu Auditu Wewnętrzengo, obserwator

​Cel:
​Analiza luk:obszary 1-11 Aspekty etyczne i zawodowe
​Agenda:
​1. Przedstawienie metodyki analizy luk
2. Dyskusja nad poszczególnymi obszarami
Ustalenia:​​
​1. Członkowie podgrupy prześlą propozycje działań do koordynatora podgrupy do 10.03.2018.
2. Termin kolejnego spotkania: 12.03.2018, godz. 12:00.

wp 5.1.jpg


 

01.02.2018

Spotkanie podgrupy WP4 Badanie ankietowe


 
​Uczestnicy:                        
​1. Prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud – KZiF, przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii
2. Dr Tomasz Pilewicz – KNoP, koordynator podgrupy WP4
3. Dr Irmina Cisek-Cicirko - kierownik Działu Nauki, Zespoł ds. wdrożenia Strategii
4. Mgr Ewelina Krasucka - Centrum Technologii Informatycznych
5. Dr Ewa Gałecka-Burdziak - KAE, koordynator podgrupy WP5.1. i WP5.4
6. Dr Marta Pachocka - KES, Zespół ds. wdrożenia Strategii
7. Dr Łukasz Skrok - KGŚ, koordynator podgrupy WP5.5
8. Mgr Jan Janiszewski - Rada Samorządu Doktorantów, Zespół ds. wdrożenia Strategii
9. Mgr Edyta Brodowicz - Dział Nauki, Zespół ds. wdrożenia Strategii
10. Mgr Justyna Gać - Dział Obsługi Projektów, Zespół ds. wdrożenia Strategii
11. Mgr Aleksandra Turżańska – sekretarz Zespołu ds. wdrożenia Strategii
Cel:​
​Przeprowadzenie badania ankietowego, zawierającym pytania dot. czterech głównych aspektów Karty i Kodeksu.
​Agenda:
​1. Weryfikacja pytań formularza ankietowego i zatwierdzenie ostatecznej wersji.
2. Wybór kanałów dotarcia do ankietowanych.
3. Ustalenie terminów prezentacji informacji w kolegiach i na studiach doktoranckich.
4. Omówienie sposobu analizy i prezentacji wyników badania.
​Ustalenia:

​1. Kwestionariusz ankiety zostanie przygotowany w formie elektronicznej przez Centrum Technologii Informatycznych oraz będzie dostępny także w formie papierowej.
2. Przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracowników naukowych:
• Ankieta elektroniczna – email z informacją i linkiem do ankiety od 20.02.2018.
• Informacja podczas posiedzeń rad kolegiów: KAE (20.02), KGŚ (21.02), KZIF (26.02), KES (01.03), KNoP (8.03).
• Ankiety w formie papierowej będą dostępne w Klubie profesorskim, Dziale Nauki, DSP, sali obron (koordynuje Dział Nauki), w biurach kolegiów i sekretariatach instytutów i katedr (koordynują członkowie podzespołu w swoich kolegiach). Ankiety wypełnione w formie papierowej zostaną wprowadzone do systemu przez członków podgrupy.
3. Przeprowadzenie badania ankietowego wśród doktorantów:
- ankieta elektroniczna: email z informacją i linkiem do ankiety.
- zaangażowanie sekretarzy studiów doktoranckich w rozpropagowanie ankiety (prośba o wypełnienie ankiety podczas zajęć). Koordynuje Jan Janiszewski przy wsparciu członków podzespołu z kolegiów.
4. Działania promocyjne:
- przygotowanie banera na stronę główną oraz na podstronę Strategii HRS4R
- przygotowanie i wydruk plakatów (A3) z podaniem krótkiej informacji dot. wdrożenia Strategii HRS4R na SGH oraz przeprowadzanym badaniu ankietowym
5. Wyniki ankiety zostaną opracowane w formie arkuszy Excel wraz z wykresami przygotowanymi przez Centrum Technologii.
6. Termin kolejnego spotkania podgrupy: 02.03.2018, godz. 10:00.

31.01.2018

Zatwierdzenie przez koordynatora harmonogramu prac do 29.07.2018 r.


25.01.2018

Powołanie sześciu podgrup roboczych w celu przeprowadzenia: badania ankietowego (WP4), analizy luk (WP5.1-WP5.4), korelacji wyników badania ankietowego i analizy luk (WP5.5.) oraz przygotowania strategii w zakresie HR.


24.01.2018

Informacja o rozpoczętych pracach wdrożeniowych na głównej stronie internetowej SGH oraz w newsletterze SGH.


20.01.2018

Uruchomienie intranetu dla Zespołu ds. wdrożenia Strategii w celu łatwego dostępu i efektywnego zarządzania przepływem informacji, wspierającego pracę Zespołu.


18.01.2018

Uruchomienie dedykowanej strony www dotyczącej wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, składającej się z następujących podstron: Informacje ogólne, Zespół wdrażający, Harmonogram prac, Plan Działan & Strategia, Kontakt.


17.01.2018 

KICK-OFF MEETING

Odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu sterującego, Zespołu ds. wdrożenia oraz Grupy monitorującej.

​Uczestnicy:                      
​1. Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak - prorektor ds. zarządzania i nauki, Komitet sterujący
2. Prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud - przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii
3. Prof. dr hab. Piotr Błędowski - koordynator ds. wdrożenia Strategii,
4. Mgr Aleksandra Turżańska - sekretarz Zespołu ds. wdrożenia Strategii
5. Przedstawiciele: pięciu kolegiów (Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne), administracji (kwestury, Centrum Programów Międzynarodowych, Centrum Technologii Informatycznych, Dział Spraw Pracowniczych, Dział Nauki, Dział Organizacji i Legislacji, Dział Obsługi Projektów, Dział Rekrutacji i Promocji, Dział Zakupów, Dział Audytu Wewnętrznego, Dział BHP).
Łącznie 33 osoby.
 
Cel:                   
​                                          Przeszkolenie uczestników w zakresie wdrażania Strategii HRS4R oraz polityki OMT-R oraz ustalenie harmonogramu działań na najbliższe miesiące.


Agenda:         


                                         
1. Słowo wstępne i przedstawienie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, koordynatora i sekretarza oraz pozostałych członków Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R – prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prorektor ds. nauki i zarządzania, Komitet sterujący
​2. Podsumowanie działań, które zostały już wykonane – prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud, przewodnicząca Zespołu.
​3. Prezentacja harmonogramu i pakietu prac wdrożeniowych – prof. dr hab. Piotr Błędowski, koordynator.
​4. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do uzyskania wyróżnienia HR Excellence in Research Komisji Europejskiej – dr Wojciech Majkowski.
​5. Założenia, zakres i cel merytoryczny przeprowadzenia analizy wewnętrznej (warsztat praktyczny) –
dr Wojciech Majkowski.
​6. Metodyka eliminacji zidentyfikowanych niezgodności tzw. luk (warsztat praktyczny) – dr Wojciech Majkowski.
​7. Dyskusja i pytania, wnioski końcowe.
                              
​Ustalenia:     
 
 ​Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych:
​                           ​- rozpoczęcie kampanii informacyjnej: styczeń, luty.

- opracowanie przez Dział IT formularza ankiety: luty.
​- przeprowadzenie badania ankietowego: od 26 lutego (4 tyg.).
​- analiza luk: równolegle z ankietą.
​- korelacja ankiet i analizy luk (kwiecień, maj).
- opracowanie przez DSP 20 punktów dotyczących OTM-R (kwiecień, maj). 


 

  

 

 

 


 
 
12.01.2018 

Opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej SGH Zarządzenia Rektora nr 4 w sprawie powołania Koordynatora Rektora ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (OTM-R).

 

 

Opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej SGH Zarządzenia Rektora nr 3 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, Grupy monitorującej ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R i Komitetu sterującego ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R.

 

 

05.12.2017 

Pierwsze spotkanie robocze zorganizowane przez prorektora ds. zarządzania i nauki prof. SGH dr hab. Piotra Wachowiaka, w którym uczestniczyli: prof. dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud, dr Irmina Cisek-Cicirko i dr Wojciech Majkowski. Celem spotkania było wstępne omówienie zakresu pakietu prac wdrożeniowych w świetle zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz w polityce otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji opartych na kwalifikacjach naukowców (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers – OTM-R).