Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
HRS4R : HRS4R | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
HRS4R
Jesteś tu: Uczelnia SGH > Polski > HRS4R
 

 Ankieta HRS4R

 
Szanowni Państwo,  

Zapraszamy Państwa do udziału w drugim badaniu ankietowym na temat Wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w SGH, które jest związane z nadaniem Szkole Głównej Handlowej wyróżnienia HR Excellence in Research.  

Celem badania jest ocena atrakcyjności i warunków pracy oraz rozwoju kariery pracowników naukowych naszej uczelni. Wyniki badania będą podstawą do określenia zmian jakie zaszły na SGH w ciągu ostatnich dwóch lat.    

Link do ankiety nauczyciele akademiccy oraz doktoranci  otrzymali mailowo w dniu 15 czerwca 2021 r.​

Państwa głos jest bardzo ważny dla dalszej realizacji wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w SGH i pozycji naszej uczelni na tle innych jednostek naukowych.

 

 Strategia HRS4R i polityka OTM-R: Informacje ogólne

 

logo_strategy_hr_1.jpgWyróżnienie HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R), przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca (European Charter for Researchers) oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers). Poprzez wdrożenie Strategii HRS4R jednostki naukowe zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych, przyczyniając się tym samym do podniesienia konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area - ERA) i atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie HR, wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

 
Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych. Karta skierowana jest do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery naukowej i obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze państwowym i prywatnym, niezależnie od charakteru stanowiska i zatrudnienia, statusu prawnego pracodawcy lub typu organizacji bądź instytucji, w której prowadzone są badania. Karta uwzględnia różnorodne funkcje pełnione przez naukowców, którzy wyznaczani są nie tylko do prowadzenia badań naukowych i/lub działań rozwojowych, ale także wykonują zadania związane z opieką naukową, doradztwem, zarządzaniem lub administracją.
 
Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności mając na względzie rozwój atrakcyjnego, otwartego oraz zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców, a także uzupełniają zasady i wymagania określone w Europejskiej Karcie Naukowca. Wdrażaniu tych zasad służy polityka otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (Open, Transparent and Merit-based Recruitment Policy - OTM-R), polegająca m.in. na: dostarczaniu jasnych i przejrzystych informacji o całym procesie wyboru, publikowaniu jasnych i zwięzłych ogłoszeń o pracę wraz z linkami do szczegółowych informacji dotyczących (np. wymaganych kompetencji i obowiązków, warunków pracy, uprawnień, możliwości szkoleń, rozwoju kariery, polityki równości płci), a także zapewnieniu, że wymagany poziom kwalifikacji i kompetencji jest zgodny z potrzebami danego stanowiska, a nie stanowi bariery do aplikowania.
 
Uzasadnieniem implementacji przez SGH postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych jest Artykuł 32 Umowy Grantowej (Grant Agreement) zatytułowany Recruitment and working conditions for researchers, który zobowiązuje beneficjentów wszystkich finansowanych projektów w ramach programu Horyzont 2020 do podjęcia wszelkich starań, aby wdrożyć zasady zawarte Karcie i Kodeksie.
 
ARTICLE 32 — RECRUITMENT AND WORKING CONDITIONS FOR RESEARCHERS.
32.1 Obligation to take measures to implement the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. The beneficiary must take all measures to implement the principles set out in the Commission Recommendation on the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers 41, in particular regarding:
– working conditions;
– transparent recruitment processes based on merit, and
– career development.
The beneficiary must ensure that researchers and third parties involved in the action are aware of them. 32.2 Consequences of non-compliance.
If the beneficiary breaches its obligations under this Article, the [Commission][Agency] may apply any of the measures described in Chapter 6. 41 Commission Recommendation (EC) No 251/2005 of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJ L 75, 22.03.2005, p. 67).
 
Wdrożenie Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest jednym z priorytetowych działań w ramach dążenia do stworzenia przyjaznego środowiska pracy naukowej, podniesienia jakości tej pracy i prowadzonych w jej ramach badań, a także zagwarantowania transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych. Prace wdrożeniowe zostały zainicjowane w grudniu 2017 roku. W celu wdrożenia Strategii HRS4R zostały powołane: Komitet sterujący, Koordynator, Przewodniczący, Zespół ds. wdrożenia oraz Grupa monitorująca. Aktualna informacja dotycząca prac wdrożeniowych znajduje się w zakładce Harmonogram prac.
 
Zachęcamy wszystkich pracowników do aktywnego włączenia się w proces wdrożeniowy.

 

Przydatne linki:

Oficjalna strona EURAXESS POLAND Komisji Europejskiej

EURAXESS POLAND - Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
Broszura do pobrania [pdf]

Raport grupy roboczej - Zasady otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji opartych na kwalifikacjach kandydata (w j. ang.)

Dyrektywa Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 roku dotycząca dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony

Europejska Karta Naukowca - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego