Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Rada Uczelni SGH

 
I. Skład Rady Uczelni:
 
Rada Uczelni SGH działa w składzie powołanym zgodnie z uchwałą nr 468 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r. W jej skład wchodzą osoby powołane na posiedzeniu Senatu SGH w czerwcu oraz we wrześniu 2019 r.:
 1. członkowie reprezentujący wspólnotę uczelni:
  • prof. dr hab. Anna Karmańska powołana uchwałą nr 513 z dnia 26 czerwca 2019 r.
  • prof. dr hab. Piotr Błędowski powołany uchwałą nr 514 z dnia 26 czerwca 2019 r.
  • dr Stanisław Macioł powołany uchwałą nr 515 z dnia 26 czerwca 2019 r.
  • Justyna Witkowska, przewodnicząca Samorządu Studentów SGH na kadencję 2019/2020;


 2. członkowie spoza wspólnoty uczelni:
  • dr Jacek Bartkiewicz powołany uchwałą nr 512 z dnia 26 czerwca 2019 r.
  • Bożena Lublińska-Kasprzak powołana uchwałą nr 511 z dnia 26 czerwca 2019 r.
  • dr Marek Lusztyn powołany uchwałą nr 556 z dnia 18 września 2019 r.
  • Ewa Malinowska-Grupińska powołana uchwałą nr 510 z dnia 26 czerwca 2019 r.
  • Małgorzata Mejer powołana uchwałą nr 508 z dnia 26 czerwca 2019 r.
 
 
II. Senat powierzył funkcję przewodniczącego Rady Uczelni SGH dr. Jackowi Bartkiewiczowi.
 
Przewodniczący Rady Uczelni SGH dr Jacek Bartkiewicz pełni dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 14.00-15.00. Po więcej informacji prosimy zwracać się do Działu Organizacji i Legislacji w bud. G pok. 148, tel. 22 564 9290, 22 564 7790.
 
Najbliższy dyżur Przewodniczącego Rady Uczelni odbędzie się 9 marca 2020 r. w godz. 14.00-15.00.
 
III. Zadania Rady Uczelni SGH:
 
Wyciąg ze statutu SGH stanowiącego załącznik do uchwały nr 499 Senatu SGH z 29 maja 2019 r.:
 
§ 55
 
1.  Do zadań Rady Uczelni należy:
 1. opiniowanie projektu strategii Uczelni;
 2. opiniowanie projektu statutu;
 3. monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni;
 4. monitorowanie zarządzania Uczelnią;
 5. wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
 6. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;
 7. na wniosek Rektora opiniowanie programów studiów o profilu praktycznym;
 8. wyrażanie zgody na wykonywanie przez Rektora dodatkowego zajęcia zarobkowego;
 9. podejmowanie decyzji w sprawie przyznania Rektorowi dodatku zadaniowego na zasadach, o których mowa w art. 138 ust. 3 ustawy;
 10. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

2.  W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

 1. opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
 2. zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
 3. zatwierdza sprawozdanie finansowe;
 4. dokonuje wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uczelni;
 5. wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych Uczelni, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, oraz dokonanie czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę
  2 000 000 zł.

3.  W ramach wykonywania zadań Rada Uczelni może żądać wglądu do dokumentów Uczelni.

4.  Rada Uczelni składa Senatowi na jego pierwszym posiedzeniu w nowym roku akademickim roczne sprawozdanie z działalności.

5.  Przewodniczący Rady Uczelni wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora, z zastrzeżeniem przepisów ustawy.